ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๓๖] - [๓๗].
๒๖. พราหมณวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๓๙ เรื่อง
๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔]
๒. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๖๕]
๓. เรื่องมาร [๒๖๖]
๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๖๗]
๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘]
๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙]
๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐]
๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑]
๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒]
๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ [๒๗๓]
๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ [๒๗๔]
๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๗๕]
๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๗๖]
๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗]
๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน [๒๗๘]
๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙]
๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐]
๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑]
๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๘๒]
๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓]
๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา [๒๘๔]
๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕]
๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖]
๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ [๒๘๗]
๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]
๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๙]
๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๙๐]
๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑]
๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๒]
๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ [๒๙๓]
๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔]
๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕]
๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖]
๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ [๒๙๗]
๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒ [๒๙๘]
๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙]
๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐]
๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]
๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ [๓๐๒]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 35อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 36อ่านอรรถกถา 25 / 38อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1301&Z=1424
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=25&A=2016
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=25&A=2016
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]