ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ เอกกนิบาตชาดก
อปัณณกชาดก
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ข้อ [๑] ถึง [๑]
อปัณณกชาดก

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๙ หน้าต่าง
               อรรถกถาอปัณณกชาดก    หน้าต่างที่                ประณามคาถา    ๑.                     ทูเรนิทาน                       สุเมธกถา                             ก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่    ๒.                            ฝ่ายชาวเมืองรัมมนครเล่าได้เข้าไปสู่นครแล้ว    ๓.                            ก็ในกาลต่อจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกร                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า มังคละ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สุมนะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า เรวตะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า โสภิตะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า นารทะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สุเมธะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สุชาตะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปิยทัสสี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ธรรมทัสสี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ    ๔.                            พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ติสสะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปุสสะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า วิปัสสี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สิขี                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า เวสสภู                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ                       พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กัสสปะ                อวิทูเรนิทาน    ๕.                            มหาวิโลกนะ                       สหชาต ๗                       ในวันรุ่งขึ้น พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังพระอุทยาน    ๖.                            เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์                       นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส                       พระโพธิสัตว์ทรงนั่งคู้อปราชิตบัลลังก์    ๗.                            ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ                สันติเกนิทาน                       ทรงมนสิการปรารภถึงพระปัญจวัคคีย์                       เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร                       ชาวเมืองราชคฤห์มีความประสงค์จะเห็นพระตถาคต    ๘.                            เรื่องปริพาชกทั้งสองคือสารีบุตรและโมคคัลลานะ                       พระศาสดาทรงสงเคราะห์พระญาติ                       เรื่องท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี                อรรถกถาอปัณณกชาดก    ๙.     

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ อปัณณกชาดก จบ.
อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=1&Z=12
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=35&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=35&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]