ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
ขัคควิสาณสุตตนิทเทส
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐ ข้อ [๖๖๓] - [๘๒๑]
ขัคควิสาณสุตตนิทเทส
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               ขัคควิสาณสุตตนิทเทสนั้น มีคาถาจำนวน ๔๑ คาถา
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๗ หน้าต่าง
               ขัคควิสาณสุตตนิทเทส     หน้าต่างที่
                       ปฐมวรรค    ๑.     
                             คาถาที่ ๑ [๑]
                                   จริยา ๘
                                   วิปัสสนูปกิเลส ๑๐    ๒.     
                             คาถาที่ ๒ [๒]    ๓.     
                                   ความเกี่ยวข้องมีอยู่ ๕ อย่าง
                             คาถาที่ ๓ [๓]
                             คาถาที่ ๔ [๔]
                             คาถาที่ ๕ [๕]
                             คาถาที่ ๖ [๖]
                             คาถาที่ ๗ [๗]
                             คาถาที่ ๘ [๘]    ๔.     
                                   สันโดษ ๓ อย่าง
                             คาถาที่ ๙ [๙]
                             คาถาที่ ๑๐ [๑๐]
                       ทุติยวรรค    ๕.     
                             คาถาที่ ๑-๒ [๑๑-๑๒]
                             คาถาที่ ๓ [๑๓]
                             คาถาที่ ๔ [๑๔]
                             คาถาที่ ๕ [๑๕]
                             คาถาที่ ๖ [๑๖]
                             คาถาที่ ๗ [๑๗]
                             คาถาที่ ๘ [๑๘]
                             คาถาที่ ๙ [๑๙]
                             คาถาที่ ๑๐ [๒๐]
                       ตติยวรรค    ๖.     
                             คาถาที่ ๑ [๒๑]
                             คาถาที่ ๒ [๒๒]
                             คาถาที่ ๓ [๒๓]
                             คาถาที่ ๔ [๒๔]
                             คาถาที่ ๕ [๒๕]
                             คาถาที่ ๖ [๒๖]
                             คาถาที่ ๗ [๒๗]
                             คาถาที่ ๘ [๒๘]
                             คาถาที่ ๙ [๒๙]
                             คาถาที่ ๑๐ [๓๐]
                       จตุตถวรรค    ๗.     
                             คาถาที่ ๑ [๓๑]
                             คาถาที่ ๒ [๓๒]
                             คาถาที่ ๓ [๓๓]
                             คาถาที่ ๔ [๓๔]
                             คาถาที่ ๕ [๓๕]
                             คาถาที่ ๖ [๓๖]
                             คาถาที่ ๗ [๓๗]
                             คาถาที่ ๘ [๓๘]
                             คาถาที่ ๙ [๓๙]
                             คาถาที่ ๑๐ [๔๐]
                             คาถาที่ ๑๑ [๔๑]
                       นิคมคาถา
                       คำปรารถนาของผู้รจนา

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรค ขัคควิสาณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 30 / 1อ่านอรรถกถา 30 / 532อรรถกถา เล่มที่ 30 ข้อ 663
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=30&A=6139&Z=8165
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2377
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2377
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]