ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค
อินทรียกถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๔๒๓] ถึง ๔๖๘]
อินทรียกถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
               อรรถกถาอินทรียกถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาปฐมสุตตันตนิเทศ    .     
                             วินิจฉัย ปฏิปัสสัทธิวาร
                       อรรถกถาทุติยสุตตันตนิเทศ
                             วินิจฉัย สุตตันตนิเทศ
                             อรรถกถาอัสสาทนิเทศ
                             อรรถกถาอาทีนวนิเทศ
                             อรรถกถานิสสรณนิเทศ    .     
                       อรรถกถาตติยสุตตันตนิเทศ
                             อรรถกถาปเภทคณนนิเทศ
                             อรรถกถาจริยาวาร
                             อรรถกถาจารวิหารนิเทศ
                       อรรถกถาจตุตถสุตตันตนิเทศ
                             อรรถกถาอธิปไตยัตถนิเทศ
                             อรรถกถาอาทิวิโสธนัตถนิเทศ
                             อรรถกถาอธิมัตตัตถนิเทศ
                             อรรถกถาอธิฏฐานัตถนิเทศ
                             อรรถกถาปริยาทานัตถปติฏฐาปกัตถนิเทศ
                       อรรถกถาอินทริยสโมธาน
                             คำว่า สังเวควัตถุ ๘

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค อินทรียกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 362อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 423อ่านอรรถกถา 31 / 469อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=5200&Z=6185
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=3244
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=3244
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com