ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา
สีลมยญาณนิทเทส
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๘๖] ถึง [๙๑]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๘๖] [๘๗-๘๘] [๘๙] [๙๐] [๙๑]


สีลมยญาณนิทเทส
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๔ หน้าต่าง
               อรรถกถาสีลมยญาณนิทเทส     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาสีลมยญาณนิทเทส    .     
                           กุสลศัพท์
                           ตถาคตานํ    .     
                           ข้อ ๘๗-๘๘    .     
                           ข้อ ๘๙
                               การเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น    .     
                               อกุศลกรรมบถ ๑๐
                                   ปาณาติบาตมีองค์ ๕
                                   อทินนาทานมีองค์ ๕
                                   มิจฉาจารมีองค์ ๔
                                   มุสาวาทมีองค์ ๔
                                   ปิสุณวาจามีองค์ ๔
                                   ผรุสวาจามีองค์ ๓
                                   สัมผัปปลาปะมีองค์ ๒
                                   อภิชฌามีองค์ ๒
                                   พยาบาทมีองค์ ๒
                                   มิจฉาทิฏฐิมีองค์ ๒
                               กุศลกรรมบถ ๑๐
                           ข้อ ๙๐
                           ข้อ ๙๑

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส จบ.
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 85อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 86อ่านอรรถกถา 31 / 92อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=951&Z=1087
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=4865
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=4865
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]