ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑. พุทธวรรค
๒. ปัจเจกพุทธาปทาน
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ข้อ [๒]
๒. ปัจเจกพุทธาปทาน
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๗ หน้าต่าง
               ๒. ปัจเจกพุทธาปทาน     หน้าต่างที่
                       พรรณนาปัจเจกพุทธาปทาน    ๑.     
                             จริยา ๘
                             พระสูตรนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอย่างไร
                             พรรณนาคาถาที่ ๑    ๒.     
                                  คตปัจจาคตวัตร
                             พรรณนาสังสัคคคาถา    ๓.     
                                  ความเกี่ยวข้องมี ๕ อย่าง
                             พรรณนามิตตสุหัชชคาถา
                             พรรณนาวังสกฬีรคาถา
                             พรรณนามิโคอรัญญคาถา
                             พรรณนาอามันตนาคาถา    ๔.     
                             พรรณนาขิฑฑารติคาถา
                             พรรณนาจาตุททิสคาถา
                             พรรณนาทุสสังคหคาถา
                             พรรณนาโกวิฬารคาถา
                       วรรคที่ ๒
                             พรรณนาสหายคาถา
                             พรรณนาอัทธาปสังสาคาถา
                             พรรณนาสุวัณณวลยคาถา

                             พรรณนาอายติภยคาถา    ๕.     
                             พรรณนากามคาถา
                             พรรณนาอีติคาถา
                             พรรณนาสีตาลุกคาถา
                             พรรณนานาคคาถา
                             พรรณนาอัฏฐานคาถา
                       วรรคที่ ๓
                             พรรณนาทิฏฐิวิสูกคาถา
                             พรรณนานิลโลลุปคาถา

                             พรรณนาปาปสหายคาถา    ๖.     
                             พรรณนาพหุสสุตคาถา
                             พรรณนาวิภูสัฏฐานคาถา
                             พรรณนาปุตตทารคาถา
                             พรรณนาสังคคาถา
                             พรรณนาสันทาลคาถา
                             พรรณนาโอกขิตตจักขุคาถา
                             พรรณนาปาริจฉัตตกคาถา
                       วรรคที่ ๔
                             พรรณนารสเคธคาถา
                             พรรณนาอาวรณคาถา
                             พรรณนาวิปิฏฐิคาถา
                             พรรณนาอารัทธวีริยคาถา

                             พรรณนาปฏิสัลลานคาถา    ๗.     
                             พรรณนาตัณหักขยคาถา
                             พรรณนาสีหาทิคาถา
                             พรรณนาทาฐพลีคาถา
                             พรรณนาอัปปมัญญาคาถา
                             พรรณนาชีวิตสังขยคาถา
                             พรรณนาคาถาที่เหลือ

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๑. พุทธวรรค ๒. ปัจเจกพุทธาปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 1อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 2อ่านอรรถกถา 32 / 3อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=147&Z=289
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=3800
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=3800
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]