ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 311อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 312อ่านอรรถกถา 32 / 313อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค
๑๐. ปัพภารทายกเถราปทาน (๓๑๐)

               อปทานที่ ๙, ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค                ๘. อนุเลปทายกเถราปทาน (๓๐๘) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=310                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๒. อารักขทายกวรรค                ๔. สัตตปทุมิยเถราปทาน (๓๑๔) http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=316
               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน
                         ๒. สรรพคันธิยเถราปทาน
                         ๓. ปรมันนทายกเถราปทาน
                         ๔. ธรรมสัญญกเถราปทาน
                         ๕. ผลทายกเถราปทาน
                         ๖. สัมปสาทิกเถราปทาน
                         ๗. อารามทายกเถราปทาน
                         ๘. อนุเลปเถราปทาน
                         ๙. พุทธสัญญิกเถราปทาน
                         ๑๐. ปัพภารทายกเถราปทาน
               และท่านกล่าวคาถาไว้ ๕๑ คาถา.
               จบปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๓๑. ปทุมเกสริยวรรค ๑๐. ปัพภารทายกเถราปทาน (๓๑๐) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 311อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 312อ่านอรรถกถา 32 / 313อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=6445&Z=6467
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :