ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 402อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 403อ่านอรรถกถา 32 / 404อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค
๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน (๔๐๑)

               เมตเตยยวรรคที่ ๔๑               
               ๔๐๑. อรรถกถาติสสเมตเตยยเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ วรรคที่ ๔๑ ดังต่อไปนี้ :-
               อปทานของท่านพระติสสเมตเตยยเถระมีคำเริ่มต้นว่า ปพฺภารกูฏํ นิสฺสาย ดังนี้.
               ในเรื่องนั้น มีข้อแตกต่างกันแต่เพียงว่า ท่านบวชเป็นดาบสแล้วได้ถวายหนังเสือเพื่อเป็นที่ประทับนั่ง แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เท่านั้น.
               คำที่เหลือพอจะรู้ได้โดยง่าย ตามบาลีอปทานนั่นแล.
               จบอรรถกถาติสสเมตเตยยเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค ๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน (๔๐๑) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 402อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 403อ่านอรรถกถา 32 / 404อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=8871&Z=8931
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5404
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5404
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :