ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 411อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค
๑๐. อุเทนเถราปทาน (๔๑๐)

               ๔๑๐. อรรถกถาอุเทนเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               อปทานของท่านพระอุเทนเถระมีคำเริ่มต้นว่า หิมวนฺตสฺสาวิทูเร ดังนี้
               ในเรื่องนั้น ท่านได้บวชเป็นพระดาบส อาศัยภูเขาปทุมใกล้ป่าหิมวันต์อยู่ ได้ถือเอาดอกปทุมมาบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นี้เป็นความแปลกกันแล.
               คำที่เหลือในที่ทั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถาอุเทนเถราปทาน               
               จบอรรถกถาเมตเตยยวรรคที่ ๔๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน
                         ๒. ปุณณกเถราปทาน
                         ๓. เมตตคูเถราปทาน
                         ๔. โธตกเถราปทาน
                         ๕. อุปสีวเถราปทาน
                         ๖. นันทกเถราปทาน
                         ๗. เหมกเถราปทาน
                         ๘. โตเทยยเถราปทาน
                         ๙. ชตุกัณณิกเถราปทาน
                         ๑๐. อุเทนเถราปทาน
               และในวรรคนี้มีคาถา ๓๘๓ คาถา.
               จบเมตเตยยวรรคที่ ๔๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๔๑. เมตเตยยวรรค ๑๐. อุเทนเถราปทาน (๔๑๐) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 411อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=9437&Z=9527
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5471
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5471
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :