ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓.๑ ข้อ [๑๔๐].
๕๕. ภัททิยวรรค จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ หน้าต่าง.
๑. ๕๕๐. อรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน
๒. ยสวรรคที่ ๕๖ ยสเถราปทานที่ ๑ (๕๕๑)
๓. นทีกัสสปเถราปทานที่ ๒ (๕๕๒)
๔. คยากัสสปเถราปทานที่ ๓ (๕๕๓)
๕. กิมิลเถราปทานที่ ๔ (๕๕๔)
๖. วัชชีปุตตเถราปทานที่ ๕ (๕๕๕)
๗. อุตตรเถราปทานที่ ๖ (๕๕๖)
๘. อปรอุตตรเถราปทาน ๗ (๕๕๗)
๙. ภัททชิเถราปทานที่ ๘ (๕๕๘)
๑๐. สิวกเถราปทานที่ ๙ (๕๕๙)
๑๑. อุปวานเถราปทานที่ ๑๐ (๕๖๑)
๑๒. รัฐปาลเถราปทานที่ ๑๑ (๕๖๑)

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐ และ ๕๖. ยสวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 139อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 140อ่านอรรถกถา 33.1 / 141อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=3969&Z=4056
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=7129
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=7129
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com