ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์
มาติกา ติกมาติกา ๒๒ ติกะ
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ ข้อ [๑] ถึง [๑]
มาติกา ติกมาติกา ๒๒ ติกะ

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
               อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา ๒๒ ติกะ    หน้าต่างที่                        อารัมภกถา    ๑.                             นิทานกถา                        ว่าโดยปกรณ์ ๗                        ความเป็นมาของกถาวัตถุ                        ธรรมสังคณี                           ว่าด้วยจิตตวิภัตติ                           ว่าด้วยรูปวิภัตติ                           ว่าด้วยนิกเขปราสิ                           ว่าด้วยอัตถุทธาระ                        วิภังคปกรณ์                        ธาตุกถาปกรณ์                        ปุคคลบัญญัติปกรณ์                        กถาวัตถุปกรณ์                        ยมกปกรณ์                        มหาปกรณ์                           ว่าด้วยสมันตปัฏฐาน ๒๔                           ว่าด้วยการเปรียบกับสาคร                           ว่าด้วยพระฉัพพรรณรังสี                        บุรพโยคะของภิกษุ ๕๐๐                        คำว่า วินัย มีอรรถ ๓ อย่าง                        คำว่า พระสูตรมีอรรถ ๖ อย่าง                        อภิธรรมมีอรรถ ๕ อย่าง                        ว่าด้วยความหมายที่ไม่ต่างกันของปิฎก                        ว่าด้วยความหมายคำว่าปิฎกที่แตกต่างกัน                        ว่าโดยเทศนา                        ว่าโดยศาสนะ                        ว่าโดยกถา                        ว่าโดยสิกขาเป็นต้น                        ว่าโดยคัมภีรภาพ ๔ อย่าง                        ว่าด้วยปริยัติ ๓ ประเภท                        ว่าด้วยสมบัติ ๓ ประเภท                        ว่าด้วยวิบัติ ๓ ประเภท                        พุทธพจน์มี ๕ นิกาย                           ว่าโดยทีฆนิกาย ๓๔ สูตร                           ว่าโดยมัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร                           ว่าโดยสังยุตตนิกายเป็นต้น                           อังคุตตรนิกาย                           ขุททกนิกาย                        พระพุทธพจน์มีองค์ ๙                        พระพุทธพจน์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์                        พระพุทธพจน์ในเวลาทำปฐมสังคีติ                        ว่าโดยเฉพาะอภิธรรม                           ภิกษุผู้ทรงอภิธรรมชื่อว่าพระธรรมกถึก                           ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร                        พระอภิธรรมมีนิทานหรือไม่    ๒.                             ว่าด้วยพระอภิธรรมมีนิทาน                        พระอภิธรรมมีนิทาน ๒ อย่าง                        อธิคมนิทาน                             ว่าด้วยเรื่องสุเมธดาบส                             ว่าด้วยที่จงกรมมีโทษ ๕ อย่าง                             ว่าด้วยที่จงกรมอันไม่มีโทษ                             ความสุขของสมณะ ๘ อย่าง                             ว่าด้วยวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตอาศรมบทเป็นต้น                             ว่าด้วยผ้าสาฎกมีโทษ ๙ อย่าง                             ผ้าคากรองมีอานิสงส์ ๑๒ อย่าง                             โคนต้นไม้มีคุณ ๑๐ อย่าง                             ว่าด้วยการทำทางและได้รับพยากรณ์                             ว่าด้วยพุทธการกธรรม ๑๐                             ทีปังกรกถา                             โกณฑัญญกถาที่ ๒                             มังคลกถาที่ ๓                             สุมนกถาที่ ๔                             เรวตกถาที่ ๕                             โสภิตกถาที่ ๖                             อโนมทัสสีกถาที่ ๗                             ปทุมกถาที่ ๘                             นารทกถาที่ ๙                             ปทุมุตตรกถาที่ ๑๐                             สุเมธกถาที่ ๑๑                             สุชาตกถาที่ ๑๒                             ปิยทัสสีกถาที่ ๑๓                             อัตถทัสสีกถาที่ ๑๔                             ธรรมทัสสีกถาที่ ๑๕                             สิทธัตถกถาที่ ๑๖                             ติสสกถาที่ ๑๗                             ปุสสกถาที่ ๑๘                             วิปัสสีกถาที่ ๑๙                             สิขีกถาที่ ๒๐                             เวสสภูกถาที่ ๒๑                             กกุสันธกถาที่ ๒๒                             โกนาคมนกถาที่ ๒๓                             กัสสปกถาที่ ๒๔                        ว่าด้วยทานที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยศีลบารมีที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยเนกขัมมบารมีที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยปัญญาบารมีที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยวิริยบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยขันติบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยสัจจบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยอธิษฐานบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยเมตตาบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยอุเบกขาบารมีเป็นต้นที่เป็นปรมัตถ์                        ว่าด้วยเทศนานิทาน                        อีกอย่างหนึ่งพระอภิธรรมมีนิทาน ๓                        อรรถกถามาติกานุบุพบท    ๓.                             ว่าด้วยสัปปเทสะและนิปปเทสะ                        อธิบายธรรมเป็นกุสลติกที่ ๑                             วิเคราะห์ศัพท์ว่า กุศลและธรรม                        ว่าด้วยสุขเวทนาติกะที่ ๒                             ว่าด้วยทุกขเวทนา                             ว่าด้วยความหมายของศัพท์                             ว่าด้วยสัมปยุตตะ                        ว่าด้วยวิปากติกะที่ ๓                        ว่าด้วยอุปาทินนติกะที่ ๔                        ว่าด้วยสังกิลิฏฐติกะที่ ๕                        ว่าด้วยวิตักกติกะที่ ๖                        ว่าด้วยปีติติกะที่ ๗                        ว่าด้วยทัสสนติกะที่ ๘                        ว่าด้วยทัสสนเหตุติกะที่ ๙                        ว่าด้วยอาจยคามิติกะที่ ๑๐                        ว่าด้วยเสกขติกะที่ ๑๑                        ว่าด้วยปริตตติกะที่ ๑๒                        ว่าด้วยปริตตารัมมณติกะที่ ๑๓                        ว่าด้วยหีนติกะที่ ๑๔                        ว่าด้วยมิจฉัตตติกะที่ ๑๕                        ว่าด้วยมัคคารัมมณติกะที่ ๑๖                        ว่าด้วยอุปปันนติกะที่ ๑๗                        ว่าด้วยอตีตติกะที่ ๑๘                        ว่าด้วยอนันตรติกะที่ ๑๙                        ว่าด้วยอัชฌัตตติกะที่ ๒๐                        ว่าด้วยสนิทัสสนติกะที่ ๒๒

.. สารบัญ อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์ มาติกา ติกมาติกา ๒๒ ติกะ จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 34 / 2อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=1&Z=103
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]