ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์
จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรม กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จิตดวงที่ ๑
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ ข้อ [๑๖] ถึง [๗๓]
จิตตุปปาทกัณฑ์ บทภาชนีย์

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๔ หน้าต่าง
               อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์    หน้าต่างที่                        อธิบายบทภาชนีย์กามาวจรกุศล    ๑.                             ว่าด้วยคำปุจฉา ๕                        ว่าด้วยสมยศัพท์                        อธิบายคำว่ากามาวจร                        อธิบายคำว่ากุศล                        อธิบายคำว่าจิต                        อธิบายคำว่าอุปปันนธรรม ๔                        ว่าด้วยอุปปันนศัพท์                        อธิบายคำว่าจิตเป็นประธาน                        อธิบายคำว่าโสมนัสสสหคตะ                        ว่าด้วยสังสัฏฐศัพท์                        อธิบายคำว่าญาณสัมปยุต                        อธิบายคำว่าอารมณ์                        ว่าโดยนัยอรรถกถาปุตตกะ                        กามาวจรกุศลและทวารกถา                        กถาว่าด้วยทวารแห่งวจีกรรม                        กถาว่าด้วยทวารแห่งมโนกรรม                        กถาว่าด้วยกรรม ๓    ๒.                             อธิบายว่าด้วยวิญญาณ ๕ เป็นต้น                        กถาว่าด้วยอกุศลกรรมบถ                             ว่าด้วยอทินนาทาน                             ว่าด้วยกาเมสุมิจฉาจาร                                  อคมนียฐาน ๒๐                             ว่าด้วยมุสาวาท                             ว่าด้วยปิสุณาวาจาเป็นต้น                             ว่าด้วยอกุศลกรรมบถ ๕ ประเภท                        กถาว่าด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐                              ว่าด้วยกุศลกรรม ๕ ประเภท                        อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ ยํ ยํ วา ปนารพฺภ    ๓.                                  อธิบายคำว่าธรรมมีผัสสะเป็นต้น                             ความหมายของคำว่าผัสสะ                             ความหมายของคำว่าเวทนา                             ความหมายของคำว่าสัญญา                             ความหมายของคำว่าเจตนา                             ความหมายของคำว่าจิต                             ความหมายของคำว่าวิตก                             ความหมายของคำว่าวิตก                             ความหมายของคำว่าสุข                             อธิบายว่าด้วยเอกัคคตาแห่งจิต                             ความหมายของคำว่าสัทธินทรีย์                             ความหมายของคำว่าวิริยินทรีย์                             ความหมายของคำว่าสตินทรีย์                             ความหมายของสมาธินทรีย์                             ความหมายของคำว่าปัญญินทรีย์                             ความหมายของคำว่ามนินทรีย์                             ความหมายของคำว่าโสมนัสสินทรีย์                             ความหมายของชีวิตินทรีย์                             อธิบายว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น                             อธิบายว่าด้วยศรัทธาพละเป็นต้น                             ความหมายของคำว่าอโลภะ                             ความหมายของคำว่าอนภิชฌา                             ความหมายของยุคลธรรม                             อธิบายคำว่า เยวาปนกนัย                             อธิบายฉันทะเป็นต้น                        อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ์ นิทเทสวาร    ๔.                                  อธิบายเวทนานิทเทสเป็นต้น                             อธิบายวิตกนิทเทสเป็นต้น

.. สารบัญ อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรม กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จิตดวงที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 15อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 34 / 73อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=598&Z=847
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=2490
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=2490
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]