ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 1117อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 1118
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
ธัมมหทยวิภังค์ โลกิยทุกวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1073).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ธัมมหทยวิภังค์ สัพพสังคาหิกวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1073

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ธัมมหทยวิภังค์ โลกิยทุกวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 1117อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 1118
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=14992&Z=15016
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :