ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 124อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 131อ่านอรรถกถา 35 / 144อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
ธาตุวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ

               วรรณนาปัญหาปุจฉกะ๑-               
               ก็ในปัญหาปุจฉกะ บัณฑิตพึงทราบความที่ธาตุทั้ง ๑๘ เป็นกุศลเป็นต้น โดยทำนองแห่งนัยที่กล่าวไว้ในหนหลังนั่นแหละ ส่วนในอารัมมณติกะทั้งหลาย คำว่า ฉ ธาตุโย ปริตฺตารมฺมณา (ธาตุ ๖ เป็นปริตตารัมมณะ) นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาความเป็นไปของวิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณเป็นต้นและมโนธาตุในอารมณ์ ๕ มีรูปารมณ์เป็นต้นโดยส่วนเดียว แต่พึงทราบความที่ธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่ตรัสว่า เทฺว ธาตุโย (ธาตุ ๒) ดังนี้ เป็นปริตตารัมมณะเป็นต้นโดยนัยที่กล่าวไว้ในมนายตนะและธรรมายตนะนั่นแหละ.
               ในปัญหาปุจฉกะแม้นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสธาตุที่เป็นกามาพจร ๑๖ เป็นไปในภูมิ ๔ ปนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ ๒ อย่าง ดังพรรณนามาฉะนี้ ธาตุวิภังค์นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนำออกจำแนกแสดงไว้ ๓ ปริวรรต (คือโดยสุตตันตภาชนีย์ อภิธรรมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ) ด้วยประการฉะนี้แล.
____________________________
๑- พระบาลีข้อ ๑๓๒ หน้า ๑๑๔.
               วรรณนาปัญหาปุจฉกะ จบ               
               ธาตุวิภังคนิเทศที่ ๓ จบ               
               เพียงเท่านี้.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ธาตุวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 124อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 131อ่านอรรถกถา 35 / 144อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=2367&Z=2636
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=2064
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=2064
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :