ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 985อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1018อ่านอรรถกถา 37 / 1026อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๔ สัพพสัญโญชนปหานกถา

               อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา               
               ว่าด้วยการละสัญโญชน์ทั้งปวง               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องการละสัญโญชน์ทั้งปวง.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้ว่า ความเป็นพระอรหันต์ละสัญโญชน์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง ดังนี้ คำถามของสกวาทีหมายชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               ถูกสกวาทีถามด้วยคำว่า สัญโญชน์ทั้งปวง อีก ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาการละกิเลสโดยมรรคทั้ง ๓ ตามที่กล่าวแล้วในหนหลัง.
               ถูกถามครั้งที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรอง เพราะไม่มีการละกิเลสด้วยมรรคนั้น.
               แม้ในคำว่า สักกายทิฏฐิ เป็นต้น ปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ หมายเอาความเป็นผู้ละกิเลสได้แล้วด้วยปฐมมรรค. ย่อมตอบรับรอง หมายเอาการละกิเลสไม่เหลือด้วยมรรคที่ ๔.
               เนื้อความในที่ทั้งปวง ก็นัยนี้นั้นแหละ.
               อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา จบ.               

               รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
                         ๑. คิหิสสอรหาติกถา
                         ๒. อุปปัตติกถา
                         ๓. อนาสวกถา
                         ๔. สมันนาคตกถา
                         ๕. อุเปกขาสมันนาคตกถา
                         ๖. โพธิยาพุทโธติกถา
                         ๗. ลักขณกถา
                         ๘. นิยามโมกกันติกถา
                         ๙. อปราปิสมันนาคตกถา
                         ๑๐. สัพพสัญโญชนัปปหานกถา.

               วรรคที่ ๔ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๔ สัพพสัญโญชนปหานกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 985อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1018อ่านอรรถกถา 37 / 1026อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=9788&Z=9844
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4663
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4663
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :