ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1121อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1125อ่านอรรถกถา 37 / 1127อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๖ กายกัมมสนิทัสสนันติกถา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1117).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๖ อากาโสสนิทัสสโนติกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1117                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๗ สังคหิตกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1127

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๖ กายกัมมสนิทัสสนันติกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1121อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1125อ่านอรรถกถา 37 / 1127อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=10955&Z=10987
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :