ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1893อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
อุทาน

               อุทาน               
                         มหา นิยาโม อนุสยา   นิคฺคโห ขุทฺทกปญฺจมา
                         ปรปฺปวาทมทฺทนา     สุตฺตมูลสมาหิตา
                         อุชโชตนา สตฺถุสมเย   กถาวตฺถุปปกรเณ

                         กถาวัตถุปกรณ์ มี ๕ ปัณณาสก์ คือ :-
                                   (๑) มหาปัณณาสก์
                                   (๒) นิยามปัณณาสก์
                                   (๓) อนุสยปัณณาสก์
                                   (๔) นิคคหปัณณาสก์
                                   (๕) ขุททกปัณณาสก์
               อันพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทำพระสูตรให้เป็นมูลตั้งไว้ให้เป็นเครื่องย่ำยีปรับปวาท รุ่งเรืองอยู่ในพระพุทธศาสนา.
               กถาวัตถุปกรณ์ ๓๕ ภาณวาร จบ.               

               นิคมคาถา               
               ก็ด้วยถ้อยคำมีประมาณเท่านี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้รวบรวมกถาทั้งปวง จากปัณณาสก์ทั้ง ๔ และวรรคทั้ง ๓ เท่านั้น แล้วจำแนกเป็นประเภทออกไปได้จำนวน ๓๐๐ หย่อน.๑-
               พระชินพุทธเจ้าผู้ฉลาดในกถามรรคทั้งหลาย ทรงแสดงแล้วซึ่งกถาวัตถุปกรณ์ใด การพรรณนาเนื้อความแห่งกถาวัตถุปกรณ์นั้นสำเร็จแล้ว.
               ข้าพเจ้าร้อยกรองคัมภีร์นี้ไว้ มีประมาณ ๑๓ ภาณวาร จากจำนวน ๓๕ ภาณวาร เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่อเป็นแบบแผน ฉะนี้แล.
               กุศลใดที่ข้าพเจ้าบรรลุแล้ว ถึงพร้อมแล้วมีอยู่ ด้วยอำนาจแห่งกุศลนั้นขอสัตว์โลก คือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงรับรสแห่งพระสัทธรรมของพระธรรมราชานั้น เทอญ.
____________________________
๑- ในโยชนาว่าได้จำนวน ๒๓๐ ประเภท คือในปัณณาสก์ทั้ง ๔ ปัณณาสก์ละ ๕๐ เป็น ๒๐๐ และในวรรคทั้ง ๓ เป็นกถาอีก ๓๐ รวม ๒๓๐ ประเภท.

               อรรถกถาแห่งกถาวัตถุปกรณ์ จบบริบูรณ์.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ อุทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1893อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=20250&Z=20263
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7340
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7340
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :