ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1345อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1352อ่านอรรถกถา 37 / 1356อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๙ วิตักกานุปติตกถา

               อรรถกถาวิตักกานุปติติกถา               
               ว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตก               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องจิตเนื่องด้วยวิตก คือหมายความว่าจิตตกไปตามวิตก หรือเรียกว่าเกิดขึ้นตามวิตก. ในเรื่องนั้น ชื่อว่าจิตที่เนื่องด้วยวิตก มี ๒ อย่าง คือโดยอารมณ์อย่างหนึ่ง โดยสัมปโยคะอย่างหนึ่ง.
               ใน ๒ อย่างนั้น จิตทั้งหมดชื่อว่าเป็นธรรมเนื่องด้วยวิตกพึงมี เพราะความไม่มีการกำหนดแน่ว่า ชื่อว่าจิตดวงโน้นมีอารมณ์เป็นไปกับวิตก ดังนี้ แต่จิตทั้งปวงนั้น ชื่อว่าไม่เนื่องด้วยวิตกเพราะสภาพแห่งจิตที่วิปปยุตกับวิตกมีอยู่ ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายว่า จิตทั้งปวงเนื่องด้วยวิตก โดยไม่แปลกกันเลย เพราะไม่ทำการวิภาคเนื้อความนี้ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้ คำถามของสกวาที หมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือในที่นี้ จึงถือเอาตามพระบาลีนั่นแหละ ดังนี้แล.

               อรรถกถาวิตักกานุปติตกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๙ วิตักกานุปติตกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1345อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1352อ่านอรรถกถา 37 / 1356อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=13451&Z=13480
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5531
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5531
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :