ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1586อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1594อ่านอรรถกถา 37 / 1596อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๔ อปริยาปันนกถา

               อรรถกถาอปริยาปันนกถา               
               ว่าด้วยโลกุตตรธรรม               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องอปริยาปันนะ คือโลกุตตระ.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะทั้งหลายว่า ปุถุชนผู้ได้ฌานพึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีราคะไปปราศแล้วในกามทั้งหลาย แต่ไม่ได้กล่าวว่าเป็นผู้มีทิฏฐิไปปราศแล้ว เหตุใด เพราะเหตุนั้น ทิฏฐิจึงเป็นอปริยาปันนะ คือโลกุตตรธรรม ดังนี้
               คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือในที่นี้ พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ ดังนี้แล.

               อรรถกถาอปริยาปันนกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

               รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
                         ๑. กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา
                         ๒. สฬายตนุปปัตติกถา
                         ๓. อนันตรปัจจยกถา
                         ๔. อริยรูปกถา
                         ๕. อัญโญอนุสโยติกถา
                         ๖. ปริยุฏฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา
                         ๗. ปริยาปันนกถา
                         ๘. อัพยากตกถา
                         ๙. อปริยาปันนกถา.

               วรรคที่ ๑๔ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๔ อปริยาปันนกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1586อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1594อ่านอรรถกถา 37 / 1596อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=16444&Z=16462
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6258
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6258
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :