ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1679อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1682อ่านอรรถกถา 37 / 1689อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๖ รูปราโค รูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา

               อรรถกถารูปราโค รูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา               
               ว่าด้วยรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุเป็นต้น               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุ อรูปราคะนับเนื่องในอรูปธาตุ.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะทั้งหลายว่า กามราคะ ความยินดีในกาม นับเนื่องในกามธาตุ เหตุใด เพราะเหตุนั้น แม้รูปราคะทั้งหลาย คือความยินดีในรูป ก็พึงนับเนื่องในรูปธาตุและอรูปธาตุ ดังนี้. คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กล่าวในหนหลังนั่นแหละ.
               ด้วยว่า ในปัญหานี้ บัณฑิตพึงทราบบทที่ต่างกันว่า รูปราคะย่อมนอนเนื่องในรูปธาตุ และอรูปราคะย่อมนอนเนื่องในอรูปธาตุอย่างเดียว. ก็ลัทธินั้นมีอยู่แก่นิกายอันธกะทั้งหลายด้วย แก่นิกายสมิติยะทั้งหลายด้วย แต่ปัญหานี้เป็นของนิกายอันธกะทั้งหลายเท่านั้น.
               อรรถกถารูปราโค รูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา จบ.               

               รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
                         ๑. นิคคหกถา
                         ๒. ปัคคหกถา
                         ๓. สุขานุปปทานกถา
                         ๔. อธิคคัยหมนสิการกถา
                         ๕. รูปังเหตูติกถา
                         ๖. รูปังเหตุกันติกถา
                         ๗. รูปังกุสลากุสลันติกถา
                         ๘. รูปังวิปาโกติกถา
                         ๙. รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา
                         ๑๐. รูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา.

               วรรคที่ ๑๖ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๖ รูปราโค รูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1679อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1682อ่านอรรถกถา 37 / 1689อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=17512&Z=17601
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6499
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6499
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :