ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1865อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1868อ่านอรรถกถา 37 / 1869อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๒๒ กถาทั้ง ๓

               อรรถกถาติสสันนัมปิ กถานัง               
               ว่าด้วยกถาทั้ง ๓               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องกถาทั้ง ๓.
               กถาทั้ง ๓ คือ ธัมมาภิสมัยที่ไม่มีแก่บุคคล ๓ ประเภท คือแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ แก่บุคคลผู้หลับแล้วเป็นต้น แก่บุคคลผู้ฝัน.
               ในปัญหานั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะบางพวกเหล่านั้นนั่นแหละ แม้ในที่นี้ว่า การบรรลุพระอรหัตต์มีอยู่แก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ เพราะยึดถือเอาการบรรลุพระอรหัตต์ของพระโสดาบันผู้เกิดแล้วไม่นาน และเห็นครรภ์ตั้งอยู่ ๗ ปี ของนางสุปปวาสาอุบาสิกา ดังนี้ด้วย ว่าธัมมาภิสมัยมีอยู่ เพราะถือเอาความฝันอันเป็นที่ไปสู่ความว่างเป็นต้น ดังนี้ด้วย ว่าการบรรลุพระอรหัตต์มีอยู่ในที่นั้น ดังนี้ด้วย.
               คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือในที่นี้เช่นกับเรื่องก่อนนั่นแหละ ดังนี้แล.

               อรรถกถาติสสันนัมปิกถานัง จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๒๒ กถาทั้ง ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1865อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1868อ่านอรรถกถา 37 / 1869อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=19916&Z=19933
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7226
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7226
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :