ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 255อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 279อ่านอรรถกถา 37 / 286อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
โอธิโสกถา

               อรรถกถาโอธิโสกถา               
               ว่าด้วยการละกิเลสบางส่วน               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องบางส่วน.
               ในปัญหานั้น ชนเหล่าใดย่อมปรารถนาการละกิเลสได้บางส่วนๆ คือ โดยส่วนหนึ่งๆ จากการเห็นทุกข์เป็นต้นด้วยสามารถแห่งการตรัสรู้ต่างๆ แห่งพระโสดาบันเป็นต้น ดุจนิกายสมิติยะทั้งหลายในขณะนี้ เพื่อจะทำลายลัทธินิกายเหล่านั้น สกวาทีจึงถามว่า บุคคลละกิเลสได้เป็นบางส่วนหรือ คำรับรองว่าใช่ เป็นของปรวาที.
               การซักถามอีกเป็นของสกวาที. คำปฏิเสธเป็นของปรวาที เพราะไม่มีความเป็นพระโสดาบันเป็นต้น โดยเอกเทศคือบางส่วน.
               บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยอุบายนี้.

               อรรถกถาโอธิโสกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ โอธิโสกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 255อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 279อ่านอรรถกถา 37 / 286อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=3392&Z=3572
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3771
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3771
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :