ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 838อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 852อ่านอรรถกถา 37 / 867อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๓ เนวสัญญานาสัญญายตนกถา

               อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา               
               ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญยายตนะ               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ อายตนะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้ว่า ไม่พึงกล่าวว่า สัญญามีอยู่ในภพนั้น เพราะพระบาลีว่า อายตนะนั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ ดังนี้.
               คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือในที่นี้ พึงทราบโดยนัยแห่งพระบาลีนั่นแล.
               อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ.               

               รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
                         ๑. พลกถา
                         ๒. อริยนฺติกถา
                         ๓. วิมุจจติกถา
                         ๔. วิมุจจมานกถา
                         ๕. อัฏฐมกกถา
                         ๖. อัฏฐมกัสส อินทริยกถา
                         ๗. ทิพพจักขุกถา
                         ๘. ทิพพโสตกถา
                         ๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา
                         ๑๐. สังวรกถา
                         ๑๑. อสัญญกถา
                         ๑๒. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา.

               วรรคที่ ๓ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๓ เนวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 838อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 852อ่านอรรถกถา 37 / 867อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=8586&Z=8702
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4501
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4501
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :