ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 1217อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 1238อ่านอรรถกถา 40 / 1310อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อรรถกถา อธิบายเนื้อความ
ตามพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ข้อ [๑๒๓๘] ยังไม่เรียบร้อย

               อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาอรรถกถาอธิบายเนื้อความในข้ออื่นๆ ดังนี้ :-

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจัย ๒๔
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร เหตุปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=2

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อารัมมณปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=3

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อธิปติปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=4

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อนันตรปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=5

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร สมนันตรปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=6

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร สหชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=7

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อัญญมัญญปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=8

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร นิสสยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=9

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อุปนิสสยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=10

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร ปุเรชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=11

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร ปัจฉาชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=12

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อาเสวนปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=13

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร กัมมปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=14

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร วิปากปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=15

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อาหารปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=16

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อินทริยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=17

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร ฌานปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=18

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร มัคคปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=19

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร สัมปยุตตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=20

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร วิปปยุตตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=21

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อัตถิปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=22

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร นัตถิปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=23

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร วิคตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=24

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               มาติกานิกเขปวาร ปัจจยวิภังควาร อวิคตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=25

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปฏิจจวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=26

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปฏิจจวาร ปัจจนียานุโลม อนุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=56

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปฏิจจวาร ปัจจนียานุโลม ปัจจยปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=87

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปฏิจจวาร ปัจจนียานุโลม ปัจจยานุโลมปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=133

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปฏิจจวาร ปัจจนียานุโลม ปัจจยปัจจนียานุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=192

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สหชาตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=236

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัจจยวาร อนุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=246

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัจจยวาร ปัจจยปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=283

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัจจยวาร ปัจจยานุโลมปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=309

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัจจยวาร ปัจจยปัจจนียานุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=347

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ นิสสยวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=380

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร อนุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=390

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร ปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=401

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร อนุโลมปัจจนียนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=432

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร ปัจจนียานุโลมนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=457

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สัมปยุตตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=475

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร เหตุปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=484

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อารัมมณปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=487

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อธิปติปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=496

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อนันตรปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=505

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร สมนันตรปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=512

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร สหชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=519

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อัญญมัญญปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=528

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นิสสยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=531

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อุปนิสสยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=544

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร ปุเรชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=556

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร ปัจฉาชาตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=559

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อาเสวนปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=562

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร กัมมปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=565

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร วิปากปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=572

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อาหารปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=573

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อินทริยปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=580

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร ฌานปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=587

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร มัคคปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=594

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร สัมปยุตตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=601

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร วิปปยุตตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=604

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อัตถิปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=609

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นัตถิปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=622

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร วิคตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=623

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร อวิคตปัจจัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=624

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร เหตุมูลกนัยเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=625

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อารัมมณมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=628

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อธิปติมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=630

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=632

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร สมนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=634

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร สหชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=636

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อัญญมัญญมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=638

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร นิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=640

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อุปนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=642

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร ปุเรชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=644

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร ปัจฉาชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=646

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อาเสวนมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=647

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร กัมมมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=648

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร วิปากมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=650

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อาหารมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=652

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อินทริยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=654

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร ฌานมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=656

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร มัคคมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=658

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร สัมปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=660

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร วิปปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=662

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=664

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร นัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=667

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร วิคตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=669

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ จำนวนอนุโลมแห่งปัญหาวาร อวิคตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=671

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียุทธาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=674

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นเหตุมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=679

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นอารัมมณมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=695

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นสหชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=697

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นอัญญมัญญมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=699

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=702

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นอุปนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=705

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นปุเรชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=710

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นกัมมมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=720

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นอาหารมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=725

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นอินทริยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=733

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร นวิปปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=740

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวาร โนอัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=745

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา เหตุมูลกนัยเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=752

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อารัมมณมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=777

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อธิปติมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=783

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=815

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา สมนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=819

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา สหชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=823

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อัญญมัญญมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=834

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา นิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=841

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อุปนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=862

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา ปุเรชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=870

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา ปัจฉาชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=878

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อาเสวนมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=880

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา กัมมมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=882

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา วิปากมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=894

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อาหารมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=900

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อินทริยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=935

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา ฌานมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=956

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา มัคคมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=958

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา สัมปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=960

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา วิปปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=962

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา อัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=977

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียคณนา นัตถิ, วิคต, อวิคตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1007

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นเหตุมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1008

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอารัมมณมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1022

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอธิปติมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1024

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1025

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นสหชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1027

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอัญญมัญญมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1030

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1033

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอุปนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1036

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นปุเรชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1038

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นปัจฉาชาตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1041

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอาเสวนมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1044

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นกัมมนวิปากมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1046

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอาหารมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1048

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นอินทริยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1051

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นฌานมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1052

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นมัคคมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1053

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นสัมปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1054

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา นวิปปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1059

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา โน อัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1069

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา โน นัตถิมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1074

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา โน วิคตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1075

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ ปัญหาวารปัจจนียานุโลมคณนา โน วิคตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1076

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ ปฏิจจวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1077

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ สัมปยุตตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1138

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ ปัญหาวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1140

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ เหตุมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1192

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อารัมมณมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1195

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อธิปติมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1196

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อนันตรสมนันตรมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1199

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ สหชาต อัญญมัญญ นิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1201

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อุปนิสสยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1203

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อาเสวนมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1205

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ กัมมมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1206

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ วิปากมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1208

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อาหารมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1209

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ อินทริยมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1211

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ ฌานมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1213

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ มัคคมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1215

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน เวทนาติกะ สัมปยุตตมูลกนัย
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1217

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ สหชาตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1310

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ ปัจจยวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1311

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ นิสสยวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1345

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ สังสัฏฐวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1347

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ สัมปยุตตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1353

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน วิปากติกะ ปัญหาวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1354

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ ปฏิจจวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1418

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ สหชาตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1454

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ ปัจจยวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1455

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ นิสสยวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1470

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ สังสัฏฐวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1471

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ สัมปยุตตวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1475

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน อุปาทินนัตติกะ ปัญหาวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1476

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐัตติกะ ปฏิจจวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1660

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐัตติกะ ปัญหาวาร
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1668

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐัตติกะ ปัจจนียะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1751

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐัตติกะ อนุโลมปัจจนียะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1766

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
               อนุโลมติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐัตติกะ ปัจจนียานุโลม
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1767

.. อรรถกถา อธิบายเนื้อความ ตามพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ข้อ [๑๒๓๘] ยังไม่เรียบร้อย จบ.
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 1217อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 1238อ่านอรรถกถา 40 / 1310อ่านอรรถกถา 40 / 1767
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :