ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 41 / 1อ่านอรรถกถา 41 / 1917อรรถกถา เล่มที่ 41 ข้อ 1947อ่านอรรถกถา 41 / 1970อ่านอรรถกถา 41 / 2203
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒
อตีตารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร

               ส่วนนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                อุปปันนัตติกะ ปัญหาวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1888                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                อัชฌัตตัตติกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2033

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ อตีตารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 41 / 1อ่านอรรถกถา 41 / 1917อรรถกถา เล่มที่ 41 ข้อ 1947อ่านอรรถกถา 41 / 1970อ่านอรรถกถา 41 / 2203
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=41&A=13481&Z=13595
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :