ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 41 / 1อ่านอรรถกถา 41 / 649อรรถกถา เล่มที่ 41 ข้อ 661อ่านอรรถกถา 41 / 662อ่านอรรถกถา 41 / 2203
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒
ทัสสนัตติกะ สัมปยุตตวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 577).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                ทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=767

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ ทัสสนัตติกะ สัมปยุตตวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 41 / 1อ่านอรรถกถา 41 / 649อรรถกถา เล่มที่ 41 ข้อ 661อ่านอรรถกถา 41 / 662อ่านอรรถกถา 41 / 2203
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=41&A=4991&Z=4994
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :