ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อรรถกถา เล่มที่ 44.3 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 44.3 / 25อ่านอรรถกถา 44.3 / 217
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกวิปากัตติกะ

               ส่วนนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕                อนุโลมติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกสรณทุกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=959                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕                อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.3&i=217

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕ อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกวิปากัตติกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อรรถกถา เล่มที่ 44.3 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 44.3 / 25อ่านอรรถกถา 44.3 / 217
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=15294&Z=15335
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :