ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 148อรรถกถา เล่มที่ 44.4 ข้อ 149
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ

               อรรถกถาทุกทุกปัฏฐาน               
               แม้ใน ทุกทุกปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำเทศนาโดยย่อ ด้วยอำนาจการยกปัญหาขึ้นว่า เหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เป็นต้น.
               ใน ทุกทุกปัฏฐาน นั้น ทรงประกอบเหตุทุกะกับสเหตุทุกะเป็นต้น และสเหตุกทุกะเป็นต้นกับเหตุทุกะนั้น ก็ผู้ศึกษาพึงประกอบทุกะหนึ่งๆ กับทุกะที่เหลือและทุกะที่เหลือกับทุกะหนึ่งๆ เหล่านั้นตามลำดับ.
               จริงอยู่ ชื่อว่าทุกทุกปัฏฐาน นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย่อแสดงทุกะทั้งหลายในทุกะเท่านั้น ผู้ศึกษาพึงทราบการประกอบทุกะทั้งปวง กับทุกะทั้งปวงในอธิการนี้ โดยวิธี นั้น แต่บาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย่อไว้ ก็บทใดๆ ประกอบกับบทใดๆ ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลดบทนั้นๆ แล้วแต่งเทศนาแล.
               อรรถกถาทุกปัฏฐาน จบ.               
               -----------------------------------------------------               

               อรรถกถาอนุโลมปัฏฐาน               
               นัย ๖ ในธัมมานุโลมปัฏฐานที่ท่านแสดงไว้ในคาถาอันพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาว่า
               นัย ๖ ในอนุโลมคือ ติกปัฏฐานอันประเสริฐ ทุก-
               ปัฏฐานอันสูงสุด ทุกติกปัฏฐาน ติกทุกปัฏฐาน ติกติก-
               ปัฏฐาน และทุกทุกปัฏฐาน ลึกซึ้งนัก ดังนี้ เป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยคำมีประมาณเท่านี้ ก็ผู้ศึกษาพึงทราบเฉพาะอนุโลมปัฏฐานเท่านั้น อันประดับด้วยนัย ๒๔ โดยปริยายหนึ่ง คือในปัฏฐานหนึ่งๆ นี้ ว่าด้วยอำนาจแห่งปัจจัยอย่างละ ๔ นัย มีอนุโลมนัยเป็นต้นแล.

               อรรถกถาอนุโลมปัฏฐาน จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕ อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 148อรรถกถา เล่มที่ 44.4 ข้อ 149
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16863&Z=16905
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :