ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 25อรรถกถา เล่มที่ 44.4 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 44.4 / 29อ่านอรรถกถา 44.4 / 149
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ

               ส่วนนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕                อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.3&i=217                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕                อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.4&i=149

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕ อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 25อรรถกถา เล่มที่ 44.4 ข้อ 27อ่านอรรถกถา 44.4 / 29อ่านอรรถกถา 44.4 / 149
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16349&Z=16356
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :