ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 45.1 / 1อ่านอรรถกถา 45.1 / 380อรรถกถา เล่มที่ 45.1 ข้อ 391อ่านอรรถกถา 45.1 / 401อ่านอรรถกถา 45.1 / 506
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาข้อ 506.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นสรณทุกนสเหตุกทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=506

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖ ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 45.1 / 1อ่านอรรถกถา 45.1 / 380อรรถกถา เล่มที่ 45.1 ข้อ 391อ่านอรรถกถา 45.1 / 401อ่านอรรถกถา 45.1 / 506
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=2545&Z=2604
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :