ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 45.2 / 1อ่านอรรถกถา 45.2 / 292อรรถกถา เล่มที่ 45.2 ข้อ 301อ่านอรรถกถา 45.2 / 310อ่านอรรถกถา 45.2 / 1148
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาข้อ 1148.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖ อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 45.2 / 1อ่านอรรถกถา 45.2 / 292อรรถกถา เล่มที่ 45.2 ข้อ 301อ่านอรรถกถา 45.2 / 310อ่านอรรถกถา 45.2 / 1148
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=5059&Z=5130
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :