ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 45.3 / 1อ่านอรรถกถา 45.3 / 128อรรถกถา เล่มที่ 45.3 ข้อ 163อ่านอรรถกถา 45.3 / 172อ่านอรรถกถา 45.3 / 1216
อรรถกถา อธิบายเนื้อความ
ตามพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕.๓ ข้อ [๑๖๓] ยังไม่เรียบร้อย

               อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถศึกษาอรรถกถาอธิบายเนื้อความในข้ออื่นๆ ดังนี้ :-

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกปัฏฐาน นกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=1

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกปัฏฐาน นวิปากัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=14

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกปัฏฐาน นอุปปันนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=29

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=41

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นเหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=51

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นสัปปปัจจยทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=61

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=80

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นสัญโญชนทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=92

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน โนคันถทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=104

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=116

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นอัชฌัตติกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=133

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นทัสสเนนปหาตัพพทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=156

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกปัฏฐาน นกามาวจรทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=176

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นเหตุทุกนกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=192

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นเหตุทุกนเวทนาตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=207

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=232

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นสเหตุกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=245

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นอาสวโคจฉกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=259

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน ปิฏฐิทุกนกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=264

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน นสรณทุกนเวทนาตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=271

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนเหตุทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=280

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=289

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=293

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกปิฏฐิทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=302

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นเวทนาตติกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=307

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=327

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกมหันตรทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=337

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นกุสลัตติกนเวทนาตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=346

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=363

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=380

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=391

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นเวทนาตติกนวิปากัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=401

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียติกติกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=422

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกนสเหตุกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=455

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกจูฬันตรทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=472

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกปิฏฐิทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=481

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นสเหตุกทุกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=486

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน ปิฏฐิทุกนเหตุทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=501

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นสรณทุกนสเหตุกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=506

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน กุสลัตติกนกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน เวทนาตติกนเวทนาตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=19

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน วิปากัตติกนวิปากัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=27

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน อุปาทินนุปาทานิยัตติกนอุปาทานุปาทานิยัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=40

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=51

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน สวิตักกัตติกนสวิตักกัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=58

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน ปีติตติกนปีติตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=66

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน อาจยคามิตติกนอาจยคามิตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=79

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน ปริตตัตติกนปริตัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=91

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน มัคคารัมมณัตติกนมัคคารัมมณัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=107

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=119

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน เหตุทุกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=126

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=135

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=146

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน อาสวทุกโนอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=154

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=166

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=183

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน ปริยาปันนทุกนปริยาปันนทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=201

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=221

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกวิปากัตติกนเหตุทุกนวิปากัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=239

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=248

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=257

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สัปปัจจยทุกกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=269

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน ฉโคจฉกทุกกุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=280

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=292

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=301

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน ปริยาปันนทุกกุสลัตติกนปริยาปันนทุกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=310

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สรณทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=321

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=331

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกเหตุทุกนกุสลัตติกนเหตุทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=348

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกสเหตุกทุกนกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=359

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=365

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=372

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกอาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=378

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกฉโคฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=384

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=395

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=408

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=468

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=500

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=536

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=562

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=576

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=600

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=619

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=641

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=657

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=681

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกเวทนาตติกนกุสลัตติกนเวทนาตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=714

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=730

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=749

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน กุสลัตติกหีนัตติกนกุสลัตติกนหีนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=798

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=836

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=861

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=868

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=944

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1021

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน สัปปัจจยทุกเหตุทุกนสัปปัจจยทุกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1048

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1082

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน นกุสลัตติกกุสลัตติกะ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน นเวทนาตติกเวทนาตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=20

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน นปริตตัตติกปริตตัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=40

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน นเหตุทุกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=57

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน นอาสวทุกอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=86

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=98

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=128

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=172

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=224

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน สัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=251

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน กิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=292

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นกามาวจรทุกนกุสลัตติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=318

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตีตัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=424

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=438

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=460

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=476

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=513

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=562

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกกุสลัตติกสัปปัจจยทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=583

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=620

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=648

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=673

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=693

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=732

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=764

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=818

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=897

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=920

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=968

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1006

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1040

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1086

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1124

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1172

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
               ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะเป็นต้น
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1216

.. อรรถกถา อธิบายเนื้อความ ตามพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕.๓ ข้อ [๑๖๓] ยังไม่เรียบร้อย จบ.
อ่านอรรถกถา 45.3 / 1อ่านอรรถกถา 45.3 / 128อรรถกถา เล่มที่ 45.3 ข้อ 163อ่านอรรถกถา 45.3 / 172อ่านอรรถกถา 45.3 / 1216
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :