ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 45.3 / 1อ่านอรรถกถา 45.3 / 172อรรถกถา เล่มที่ 45.3 ข้อ 224อ่านอรรถกถา 45.3 / 251อ่านอรรถกถา 45.3 / 1216
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะเป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาข้อ 1216.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1216

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖ ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 45.3 / 1อ่านอรรถกถา 45.3 / 172อรรถกถา เล่มที่ 45.3 ข้อ 224อ่านอรรถกถา 45.3 / 251อ่านอรรถกถา 45.3 / 1216
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=8820&Z=8874
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :