ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 466อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 471อ่านอรรถกถา 6 / 482อ่านอรรถกถา 6 / 682
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมุจจยขันธกะ
เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึกเป็นต้น

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๓๗๗.
(อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้)

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมุจจยขันธกะ                เรื่องพระอุทายีเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=377                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมถขันธกะ                เรื่องพระฉัพพัคคีย์เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=585

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมุจจยขันธกะ เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึกเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 466อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 471อ่านอรรถกถา 6 / 482อ่านอรรถกถา 6 / 682
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=6&A=6320&Z=6397
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :