ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 180อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 185อ่านอรรถกถา 7 / 187อ่านอรรถกถา 7 / 664
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ขุททกวัตถุขันธกะ
เรื่องการให้พร

               อรรถกถาจุลวรรค ภาค ๒ ขุททกวัตถุขันธกะ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ขุททกวัตถุขันธกะ                เรื่องพระฉัพพัคคีย์เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=1                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ เสนาสนะขันธกะ                เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=198

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๒ ขุททกวัตถุขันธกะ เรื่องการให้พร จบ.
อ่านอรรถกถา 7 / 1อ่านอรรถกถา 7 / 180อรรถกถา เล่มที่ 7 ข้อ 185อ่านอรรถกถา 7 / 187อ่านอรรถกถา 7 / 664
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=1354&Z=1369
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :