ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1024อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1035อ่านอรรถกถา 8 / 1046อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร
คาถาสังคณิกะ วิเคราะห์ปาราชิกเป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1016).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                คาถาสังคณิกะ ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1016                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                อธิกรณเภท ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1046

.. อรรถกถา ปริวาร คาถาสังคณิกะ วิเคราะห์ปาราชิกเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1024อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1035อ่านอรรถกถา 8 / 1046อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=8956&Z=9020
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :