ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1360อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1361อ่านอรรถกถา 8 / 1362อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร
ปัญจวรรค ปัญญัติวรรคที่ ๔

               [อานิสงส์แห่งบัญญัติ]               
               บรรดาบทมีบทว่า อปญฺญตฺเต เป็นต้น สองบทว่า อปญฺญตฺเต ปญฺญตฺตํ มีความว่า
               กองอาบัติทั้ง ๗ ชื่อว่าบัญญัติ ในสิกขาบทที่ใครๆ ไม่ได้บัญญัติในระหว่าง นอกจากพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธะ พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธะ และพระกัสสปสัมมาสัมพุทธะ.
               วินีตกถามีมักกฏีวัตถุเป็นต้น ชื่อว่าอนุบัญญัติ ในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว.
               คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

               พรรณนาอานิสังสวัคค์ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปริวาร ปัญจวรรค ปัญญัติวรรคที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 1360อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 1361อ่านอรรถกถา 8 / 1362อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=13270&Z=13304
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12839
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12839
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :