ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสัปปปัจจยทุกะ
[๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย [๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดย อารัมมณปัจจัย [๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสังขตทุกะ
[๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกะ
[๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม และไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นสัปปฏิฆทุกะ
[๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และไม่ใช่อัปปฏิฆ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
นรูปีทุกะ
[๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่ อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นโลกิยทุกะ
[๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และไม่ใช่ เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๗๑-๕๖๐ หน้าที่ ๑๙-๒๓. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=471&Z=560&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=6              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=61              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [61-79] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=61&items=19              The Pali Tipitaka in Roman :- [61-79] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=61&items=19              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :