ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๗. สัปปัจจยทุกะ ๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น
[๑๗] สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัย ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร) [๑๘] สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มี ปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๒๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๙. สนิทัสสนทุกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัย ปรุงแต่งโดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อุปนิสสยปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายใหัพิสดาร)
๘. สังขตทุกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๑๙] สภาวธรรมที่มิใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ (เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ)
๙. สนิทัสสนทุกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๐] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และที่มิใช่เห็นไม่ใด้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๒๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๑๐. สัปปฏิฆทุกะ ๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น

๑๐. สัปปฏิฆทุกะ ๑-๗. ปฏิจจวารเป็นต้น
[๒๑] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่มิใช่กระทบไม่ใด้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบ ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่มิใช่กระทบ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร) [๒๒] สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้โดย เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้โดย เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่มิใช่ กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้โดย อารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้โดย อารัมมณปัจจัย (๒) (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๒๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๑๑. รูปีทุกะ ๑. ปฏิจจวาร

[๒๓] เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๔ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ สหชาตปัจจัย มี ๙ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๖ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๙ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๒ วาระ ปุเรชาตปัจจัย มี ๓ วาระ ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๓ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ กัมมปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อาหารปัจจัย มี ๓ วาระ อินทรียปัจจัย มี ๕ วาระ ฌานปัจจัย มี ๓ วาระ มัคคปัจจัย มี ๓ วาระ สัมปยุตตปัจจัย มี ๑ วาระ วิปปยุตตปัจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๑๑. รูปีทุกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๑๒. โลกิยะทุกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูป เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่มิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่มิใช่ไม่เป็นรูป เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่มิใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่ มิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) (ย่อ) [๒๕] เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๑ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๑๒. โลกิยทุกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๖] สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะและที่ไม่เป็นโลกุตตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ทุกปัฏฐาน]

๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตตระเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะและที่ไม่เป็น โลกุตตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๒) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ ๑. ปฏิจจวาร
[๒๗] สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรม ที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) สภาวธรรมที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และ ที่มิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
จูฬันตรทุกะ จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๒}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๒๗-๓๒. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=6              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=471&Z=560                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=61              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=61&items=19              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=61&items=19                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :