ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๖. ทูเตยฺยสุตฺตวณฺณนา
   [๑๖] ฉฏฺเ ทูเตยฺยนฺติ ทูตกมฺมํ. คนฺตุมรหตีติ ตํ ทูเตยฺยสงฺขาตํ สาสนํ
ธาเรตฺวา หริตุ อรหติ. โสตาติ โย ตํ อสฺส สาสนํ ๒- เทติ, ตสฺส โสตา.
สาเวตาติ ตํ อุคฺคณฺหิตฺวา "อิทํ นาม ตุเมฺหหิ วุตฺตนฺ"ติ ปฏิสาเวตา. อุคฺคเหตาติ
สุคฺคหิตํ กตฺวา อุคฺคเหตา. ธาเรตาติ สุธาริตํ กตฺวา ธาเรตา. วิญฺาตาติ
อตฺถานตฺถสฺส ๓- อตฺถํ ชานิตา. วิญฺาเปตาติ ปรํ วิชานาเปตา. สหิตา สหิตสฺสาติ
@เชิงอรรถ: สี. อญฺาณตา วฏฺฏมูลสงฺขาตมลนฺติ อวิชฺชา, ม. อญฺาณภูตา
@วฏฺฏมูลสงฺขาตมลนฺธการา อวิชฺชา  สี.,ก. ยสฺส สาสนํ  ม. อตฺตนา ตสฺส
อิทํ สหิตํ อิทํ อสหิตนฺติ เอวํ สหิตาสหิตสฺส กุสโล, อุปคตานุปคเตสุ เฉโก
สาสนํ อาโรเจนฺโต สหิตํ ๑- น สลฺลกฺเขตฺวา อาโรเจนฺติ. น พฺยถตีติ น เวธติ น
ฉมฺภติ. อสนฺทิฏฺนฺติ ๒- นิสฺสนฺเทหํ วิคตสํสยํ. ปุจฺฉิโตติ ปญฺหตฺถาย ปุจฺฉิโต.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๓๙-๒๔๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5360              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5360              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=106              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=3998              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4249              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=4249              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com