ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๘. ทุติยพลสุตฺตวณฺณนา
   [๒๘] อฏฺเม พลานีติ าณพลานิ. อาสวานํ ขยํ ปฏิชานาตีติ อรหตฺตํ ปฏิชานาติ.
อนิจฺจโตติ หุตฺวา อภาวากาเรน. ยถาภูตนฺติ ยถาสภาวโต. สมฺมปฺปญฺายาติ
สมฺมาวิปสฺสนามคฺคปญฺาย. ๒- องฺคารกาสูปมาติ สนฺตาปนฏฺเน องฺคารกาสุยา
อุปมิตา อิเม กามา. ๓- วิเวกนินฺนนฺติ ผลสมาปตฺติวเสน นิพฺพานนินฺนํ.
วิเวกฏฺนฺติ กิเลเสหิ วชฺชิตํ ทูรีภูตํ วา. เนกฺขมฺมาภิรตนฺติ ปพฺพชฺชาย อภิรตํ.
พฺยนฺตีภูตนฺติ วิคตนฺตีภูตํ เอกํเสนาปิ ๔- อนลฺลีนํ วิปฺปยุตฺตํ ๕- วิสํสฏฺ.
อาสวฏฺานิเยหีติ สมฺปโยควเสน อาสวานํ การณภูเตหิ, กิเลสธมฺเมหีติ อตฺโถ. อถวา
พฺยนฺตีภูตนฺติ วิคตนฺตีภูตํ ๖- นิตฺตณฺหนฺติ ๗- อตฺโถ. กุโต? สพฺพโส
อาสวฏฺานิเยหิ ธมฺเมหิ, สพฺเพหิ เตภูมิกธมฺเมหีติ อตฺโถ. อิมสฺมึ สุตฺเต
อริยมคฺโค โลกิยโลกุตฺตโร กถิโต.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๔๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5558              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5558              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=118              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=4591              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4849              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=4849              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com