ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

          ๕-๑๐. สนฺทิฏฺิกธมฺมสุตฺตาทิวณฺณนา
   [๔๖-๕๑] ปญฺจมาทีสุ สนฺทิฏฺิโกติ สามํ ปสฺสิตพฺพโก. นิพฺพานนฺติ
กิเลสนิพฺพานํ. ปรินิพฺพานนฺติ ตสฺส ๕- เววจนํ. ตทงฺคนิพฺพานนฺติ ปมชฺฌานาทินา
@เชิงอรรถ: ม. นเยน  ฉ.ม. จ นํ
@ ฉ.ม. ปริยายนิปฺปริยายา  ฉ.ม. วิมุตฺโตเยว  ฉ.ม. ตสฺเสว
เตน เตน องฺเคน นิพฺพานํ. ทิฏฺธมฺมนิพฺพานนฺติ อิมสฺมึเยวตฺถภาเว นิพฺพานํ.
เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
            สามญฺวคฺโค ปญฺจโม.
              ทสโม วคฺโค.
            ปมปณฺณาสโก นิฏฺโต.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๑๖-๓๑๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7133              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7133              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=250              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=23&A=9650              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9997              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9997              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com