ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๖. ทุกฺขาหารกถาวณฺณนา
   [๓๓๔] อิทานิ ทุกฺขาหารกถา นาม โหติ. ตตฺถ "ทุกฺขํ ทุกฺขนฺติ วาจํ
ภาสนฺโต ทุกฺเข ญาณํ อาหรติ, ตํ ทุกฺขาหาโร นาม วุจฺจติ, ตญฺจ ปเนตํ
มคฺคงฺคํ มคฺคปริยาปนฺนนฺ"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เอตรหิ ปุพฺพเสลิยานํ, เต
สนฺธาย ทุกฺขาหาโรติ ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. ๒- เย เกจีติ
ปฐมปเญฺห อวิปสฺสเก สนฺธาย ปฏิกฺขิปติ. ทุติยปเญฺหปิ วิปสฺสเก สนฺธาย
ปฏิชานาติ, ตํ ปนสฺส ลทฺธิมตฺตเมว, ตสฺมา "สพฺเพ เต"ติ วาทสฺส ภินฺทนตฺถํ
พาลปุถุชฺชนาติอาทิมาห. ตํ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
           ทุกฺขาหารกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             -------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ยํ ปเนเตน   ฉ.ม. ปรวาทิสฺส


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๑๘๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4139&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4139&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=622              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=6629              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4525              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4525              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]