ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

          ตึสกกณฺฑวณฺณนา
    ตึส นิสฺสคฺคิยา ธมฺมา   ภิกฺขุนีนํ ปกาสิตา
    เย เตสํ ทานิ ภวติ   อยํ สํวณฺณนากฺกโมติ ฯ
   {๗๓๓} อามตฺติกาปณนฺติ อามตฺตา วุจฺจนฺติ ภาชนานิ ฯ ตานิ เย
วิกฺกึณนฺติ เต วุจฺจนฺติ อามตฺติกา ฯ เตสํ อาปโณ อามตฺติกาปโณ ฯ
ตํ วา ปสาเรสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ {๗๓๔} ปตฺตสนฺนิจยํ กเรยฺยาติ
ปตฺตสนฺนิธึ กเรยฺย ฯ เอกาหํ อนธิฏฺิตฺวา อวิกปฺเปตฺวา วา
ปตฺตํ เปยฺยาติ อตฺโถ ฯ เสสํ มหาวิภงฺเค วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพํ ฯ อยเมว หิ วิเสโส ฯ ตตฺถ ทสาหํ ปริหาโร

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๕๒๙.

อิธ เอกาหํปิ นตฺถิ ฯ เสสํ ตาทิสเมว ฯ อิทํปิ กินสมุฏฺานํ กายวาจโต กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺาติ กิริยา โนสญฺาวิโมกฺขํ อจิตฺตกํ ปณฺณตฺติวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ ติจิตฺตํ ติเวทนนฺติ ฯ ปมสิกฺขาปทํ ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๒๘-๕๒๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=2&A=11125&pagebreak=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11125&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=93              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=1342              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1254              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1254              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com