ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้ว
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

โอสารณา การเรียกเข้าหมู่,
       เป็นชื่อสังฆกรรมจำพวกหนึ่ง
           มีทั้งที่เป็นอปโลกนกรรม
               (เช่น การรับสามเณรผู้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งถูกนาสนะไปแล้วและเธอกลับตัวได้)
           เป็นญัตติกรรม
               (เช่น เรียกอุปสัมปทาเปกขะที่สอนซ้อมอันตรายิกธรรมแล้ว เข้าไปในสงฆ์)
           เป็นญัตติทุติยกรรม
               (เช่น หงายบาตรแก่คฤหัสถ์ที่กลับตัวประพฤติดี)
           เป็นญัตติจตุตถกรรม
               (เช่น ระงับนิคคหกรรมที่ได้ทำแก่ภิกษุ);
       คู่กับ นิสสารณา


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ บรรทัดที่ ๔๕๙๗ - ๔๕๙๗.
http://84000.org/tipitaka/dic/v_line.php?A=4597&Z=4597

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้ว

บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com