ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
   [120]   Kathaṃ   muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā   paññā
saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  uppādamuñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā  1-
paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  pavattamuñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ   nimittamuñcitukamyatā   .pe.
Āyuhanamuñcitukamyatā    paṭisandhimuñcitukamyatā    gatimuñcitukamyatā
nibbattimuñcitukamyatā    upapattimuñcitukamyatā    jātimuñcitukamyatā
jarāmuñcitukamyatā     byādhimuñcitukamyatā     maraṇamuñcitukamyatā
sokamuñcitukamyatā    paridevamuñcitukamyatā   upāyāsamuñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.
   [121]  Uppādo  dukkhanti  muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  pavattaṃ  dukkhanti  muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā   paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ  nimittaṃ
dukkhantimuñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā    paññā   saṅkhārupekkhāsu
ñāṇaṃ  .pe.  upāyāso  dukkhanti  muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  uppādo  bhayanti  muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  pavattaṃ  bhayanti
muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā   paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ
.pe.   upāyāso   bhayanti   muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppādaṃ ... upāyāsaṃ ....
   [122]  Uppādo  sāmisanti  muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  pavattaṃ  sāmisanti  muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ .pe. upāyāso
sāmisanti  muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu
ñāṇaṃ   uppādo   saṅkhārāti   muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā
paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  pavattaṃ  saṅkhārāti  muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā   paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ  .pe.
Upāyāso   saṅkhārāti   muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā   paññā
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.
   [123]  Uppādo  saṅkhārā  te  saṅkhāre  ajjhupekkhatīti
saṅkhārupekkhā ye ca saṅkhārā yā ca upekkhā ubhopete saṅkhārā te
saṅkhārā  ajjhupekkhatīti  saṅkhārupekkhā  pavattaṃ  saṅkhārā  .pe.
Nimittaṃ  saṅkhārā  āyuhanā  saṅkhārā  paṭisandhi  saṅkhārā  gati
saṅkhārā  nibbatti saṅkhārā upapatti saṅkhārā jāti saṅkhārā jarā
saṅkhārā byādhi saṅkhārā maraṇaṃ saṅkhārā soko saṅkhārā paridevo
saṅkhārā  upāyāso  saṅkhārā  te  saṅkhāre  ajjhupekkhatīti
saṅkhārupekkhā  ye  ca  saṅkhārā  yā  ca  upekkhā ubhopete
saṅkhārā te saṅkhāre ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā.
   [124] Katihākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.
Aṭṭhahākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.
   {124.1}  Puthujjanassa  katihākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro  hoti  sekkhassa  katihākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro  hoti  vītarāgassa katihākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro  hoti  .  puthujjanassa  dvīhākārehi  saṅkhārupekkhāya
cittassa  abhinīhāro  hoti  sekkhassa  tīhākārehi  saṅkhārupekkhāya
cittassa  abhinīhāro  hoti  vītarāgassa  tīhākārehi saṅkhārupekkhāya
cittassa abhinīhāro hoti.
   [125]  Puthujjanassa  katamehi  dvīhākārehi  saṅkhārupekkhāya
cittassa  abhinīhāro  hoti . puthujjano saṅkhārupekkhaṃ abhinandati vā
vipassati  vā  puthujjanassa  imehi  dvīhākārehi  saṅkhārupekkhāya
cittassa abhinīhāro hoti.
   {125.1} Sekkhassa katamehi tīhākāre saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro hoti . sekkho saṅkhārupekkhaṃ abhinandati vā vipassati vā
paṭisaṅkhāya  vā phalasamāpattiṃ samāpajjati sekkhassa imehi tīhākārehi
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.
   {125.2}  Vītarāgassa katamehi tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro  hoti . vītarāgo saṅkhārupekkhaṃ vipassati vā paṭisaṅkhāya
vā   phalasamāpattiṃ  samāpajjati  tadajjhupekkhitvā  suññatavihārena
vā  animittavihārena  vā  appaṇihitavihārena vā viharati vītarāgassa
imehi tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.
   [126]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca saṅkhārupekkhāya
cittassa  abhinīhāro  ekattaṃ  hoti  .  puthujjanassa  saṅkhārupekkhaṃ
abhinandato  cittaṃ  kilissati  bhāvanāya  paripantho  hoti  paṭivedhassa
antarāyo  hoti  āyatipaṭisandhiyā  paccayo  hoti  sekkhassapi 1-
saṅkhārupekkhaṃ  abhinandato  cittaṃ  kilissati  bhāvanāya  paripantho
hoti   uttaripaṭivedhassa   antarāyo   hoti   āyatipaṭisandhiyā
paccayo  hoti  evaṃ  puthujjanassa  ca sekkhassa ca saṅkhārupekkhāya
cittassa abhinīhāro ekattaṃ hoti abhinandanaṭṭhena.
   [127]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca  vītarāgassa ca
saṅkhārupekkhāya  cittassa  abhinīhāro  ekattaṃ  hoti  . puthujjano
saṅkhārupekkhaṃ  aniccatopi  dukkhatopi  anattatopi  vipassati  sekkhopi
saṅkhārupekkhaṃ  aniccatopi  dukkhatopi  anattatopi  vipassati vītarāgopi
saṅkhārupekkhaṃ  aniccatopi  dukkhatopi  anattatopi  vipassati  evaṃ
puthujjanassa  ca  sekkhassa ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro ekattaṃ hoti anupassanaṭṭhena.
   [128]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca  vītarāgassa ca
saṅkhārupekkhāya  cittassa  abhinīhāro  nānattaṃ  hoti . puthujjanassa
saṅkhārupekkhā  kusalā  hoti sekkhassapi saṅkhārupekkhā kusalā hoti
vītarāgassa  saṅkhārupekkhā  abyākatā  hoti  evaṃ  puthujjanassa ca
@Footnote: 1 Sī. ca.
Sekkhassa  ca  vītarāgassa  ca  saṅkhārupekkhāya  cittassa abhinīhāro
nānattaṃ hoti kusalābyākataṭṭhena.
   [129]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca  vītarāgassa ca
saṅkhārupekkhāya  cittassa  abhinīhāro  nānattaṃ  hoti . puthujjanassa
saṅkhārupekkhā  kiñcikāle  suviditā  hoti  kiñcikāle  na suviditā
hoti  sekkhassapi  saṅkhārupekkhā  kiñcikāle  suviditā hoti [1]-
vītarāgassa  saṅkhārupekkhā  accantaṃ  suviditā hoti evaṃ puthujjanassa
ca  sekkhassa  ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro
nānattaṃ hoti viditaṭṭhena ca aviditaṭṭhena ca.
   [130]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca  vītarāgassa ca
saṅkhārupekkhāya  cittassa  abhinīhāro  nānattaṃ  hoti  . puthujjano
saṅkhārupekkhā  2-  atittattā  vipassati  sekkhopi  saṅkhārupekkhā
atittattā  vipassati  vītarāgo  saṅkhārupekkhā  tittattā  vipassati
evaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya
cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti tittaṭṭhena ca atittaṭṭhena ca.
   [131]  Kathaṃ  puthujjanassa  ca  sekkhassa  ca  vītarāgassa ca
saṅkhārupekkhāya  cittassa  abhinīhāro  nānattaṃ  hoti  . puthujjano
saṅkhārupekkhaṃ   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ   pahānāya  sotāpattimaggaṃ
paṭilābhatthāya  vipassati  sekkho  saṅkhārupekkhaṃ  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
pahīnattā  uttaripaṭilābhatthāya  vipassati  vītarāgo  saṅkhārupekkhaṃ
@Footnote: 1 sabbapotthake kiñcikāle na suviditā hotīti dissati. 2 Ma. Yu. saṅkhārupekkhaṃ.
@evamuparipi.
Sabbakilesānaṃ  pahīnattā  diṭṭhadhammasukhavihāratthāya  vipassati  evaṃ
puthujjanassa  ca  sekkhassa ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa
abhinīhāro nānattaṃ hoti pahīnaṭṭhena ca appahīnaṭṭhena ca.
   [132]  Kathaṃ  sekkhassa  ca  vītarāgassa  ca saṅkhārupekkhāya
cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti . sekkho saṅkhārupekkhaṃ abhinandati
vā  vipassati  vā paṭisaṅkhāya vā phalasamāpattiṃ samāpajjati vītarāgo
saṅkhārupekkhaṃ   vipassati   vā  paṭisaṅkhāya  vā  phalasamāpattiṃ
samāpajjati  tadajjhupekkhitvā  suññatavihārena  vā  animittavihārena
vā  appaṇihitavihārena  vā  viharati  evaṃ sekkhassa ca vītarāgassa
ca   saṅkhārupekkhāya   cittassa   abhinīhāro  nānattaṃ  hoti
vihārasamāpattaṭṭhena.
   [133]  Kati  saṅkhārupekkhā  samathavasena  uppajjanti  kati
saṅkhārupekkhā  vipassanāvasena  uppajjanti  .  aṭṭha saṅkhārupekkhā
samathavasena   uppajjanti   dasa   saṅkhārupekkhā  vipassanāvasena
uppajjanti.
   {133.1} Katamā aṭṭha saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti.
Paṭhamajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  nīvaraṇe  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā
saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  dutiyajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  vitakkavicāre
paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  tatiyajjhānaṃ
paṭilābhatthāya  pītiṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu
Ñāṇaṃ  catutthajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  sukhadukkhe  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā
paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ   ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya   rūpasaññaṃ   paṭighasaññaṃ   nānattasaññaṃ   paṭisaṅkhā
santiṭṭhanā   paññā   saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  viññāṇañcāyatana-
samāpattiṃ   paṭilābhatthāya   ākāsānañcāyatanasaññaṃ   paṭisaṅkhā
santiṭṭhanā   paññā   saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  ākiñcaññāyatana-
samāpattiṃ  paṭilābhatthāya  viññāṇañcāyatanasaññaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā
paññā   saṅkhārupekkhāsu   ñāṇaṃ   nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya    ākiñcaññāyatanasaññaṃ   paṭisaṅkhā   santiṭṭhanā
paññā   saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ  imā  aṭṭha  saṅkhārupekkhā
samathavasena uppajjanti.
   [134] Katamā dasa saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti.
Sotāpattimaggaṃ  paṭilābhatthāya  uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ  āyuhanaṃ
paṭisandhiṃ  gatiṃ  nibbattiṃ  upapattiṃ  jātiṃ  jaraṃ  byādhiṃ  maraṇaṃ sokaṃ
paridevaṃ  upāyāsaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu
ñāṇaṃ   sotāpattiphalasamāpattatthāya   uppādaṃ   pavattaṃ   nimittaṃ
āyuhanaṃ  paṭisandhiṃ  gatiṃ  nibbattiṃ  upapattiṃ  jātiṃ jaraṃ byādhiṃ maraṇaṃ
sokaṃ  paridevaṃ upāyāsaṃ paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu
ñāṇaṃ  sakadāgāmimaggaṃ  paṭilābhatthāya .pe. sakadāgāmiphalasamāpattatthāya
.pe.   anāgāmimaggaṃ   paṭilābhatthāya   anāgāmiphalasamāpattatthāya
Arahattamaggaṃ  paṭilābhatthāya  uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ  āyuhanaṃ
paṭisandhiṃ  gatiṃ  nibbattiṃ  upapattiṃ  jātiṃ  jaraṃ  byādhiṃ  maraṇaṃ sokaṃ
paridevaṃ  upāyāsaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu
ñāṇaṃ   arahattaphalasamāpattatthāya  .pe.  suññatavihārasamāpattatthāya
.pe.  animittavihārasamāpattatthāya  uppādaṃ  pavattaṃ  nimittaṃ āyuhanaṃ
paṭisandhiṃ gatiṃ nibbattiṃ upapattiṃ jātiṃ jaraṃ byādhiṃ maraṇaṃ sokaṃ paridevaṃ
upāyāsaṃ  paṭisaṅkhā  santiṭṭhanā  paññā  saṅkhārupekkhāsu  ñāṇaṃ
imā dasa saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti.
   [135] Kati saṅkhārupekkhā kusalā kati akusalā kati abyākatā.
Paṇṇarasa  1- saṅkhārupekkhā kusalā tisso saṅkhārupekkhā abyākatā
natthi saṅkhārupekkhā akusalā.
      Paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā  aṭṭha cittassa gocarā
      puthujjanassa dve honti       tayo sekkhassa gocarā
      tayo ca vītarāgassa          yehi cittaṃ vivaṭṭati
      aṭṭha samādhissa paccayā      dasa ñāṇassa gocarā
      aṭṭhārasa saṅkhārupekkhā      tiṇṇaṃ vimokkhānapaccayā
      ime aṭṭhārasākārā        paññāyassa pariccitā
      kusalo saṅkhārupekkhāsu 2-  nānādiṭṭhīsu na kampatīti.
@Footnote: 1 pannarasātipi pāṭho. 2 Po. kusalatā saṅkhāresu.
Taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 87-95. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=31&item=120&items=16              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=31&item=120&items=16&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=31&item=120&items=16              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=31&item=120&items=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=120              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6330              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6330              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :