ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
          Paññāvagge abhisamayakathā
   [695]  Abhisamayoti  kena abhisameti . cittena abhisameti .
@Footnote: 1 Sī. paridametvā. Ma. parijappetvā.
Hañci  cittena  abhisameti  tenahi  aññāṇī  abhisameti  .  na
aññāṇī  abhisameti  ñāṇena  abhisameti  .  hañci  ñāṇena
abhisameti tenahi [1]- acittako abhisameti . na acittako abhisameti
cittena  ca  ñāṇena  ca  abhisameti . hañci cittena ca ñāṇena
ca  abhisameti  tenahi kāmāvacaracittena ca ñāṇena ca abhisameti .
Na kāmāvacaracittena ca ñāṇena ca abhisameti tenahi rūpāvacaracittena
ca  ñāṇena  ca  abhisameti  . na rūpāvacaracittena ca ñāṇena ca
abhisameti  .  tenahi arūpāvacaracittena ca ñāṇena ca abhisameti .
Na arūpāvacaracittena ca ñāṇena ca abhisameti.
   {695.1}  Tenahi  kammassakatācittena  2-  ca  ñāṇena ca
abhisameti . na kammassakatācittena 2- ca ñāṇena ca abhisameti .
Tenahi  saccānulomikacittena  ca  ñāṇena  ca  abhisameti  .  na
saccānulomikacittena  ca ñāṇena ca abhisameti . tenahi atītacittena
ca ñāṇena ca abhisameti . na atītacittena ca ñāṇena ca abhisameti.
Tenahi anāgatacittena ca ñāṇena ca abhisameti . na anāgatacittena
ca  ñāṇena  ca  abhisameti  .  tenahi  paccuppannalokiyacittena
ca  ñāṇena  ca abhisameti . na paccuppannalokiyacittena ca ñāṇena
ca  abhisameti  lokuttaramaggakkhaṇe  paccuppannacittena  ca  ñāṇena
ca abhisameti.
   [696]   Kathaṃ  lokuttaramaggakkhaṇe  paccuppannacittena  ca
@Footnote: 1 Ma. acittena ca ñāṇena ca. 2 Ma. kammassakatacittena. Yu. kammassakacittena.
Ñāṇena  ca  abhisameti . lokuttaramaggakkhaṇe uppādādhipateyyaṃ cittaṃ
ñāṇassa  hetu  paccayo  ca  taṃsampayuttaṃ  cittaṃ  nirodhagocaraṃ
dassanādhipateyyaṃ  ñāṇaṃ  cittassa  hetu  paccayo  ca  taṃsampayuttaṃ
ñāṇaṃ  nirodhagocaraṃ  evaṃ  lokuttaramaggakkhaṇe  paccuppannacittena
ca ñāṇena ca abhisameti.
   [697] Kinnu ettakoyeva abhisamayoti. Na hi lokuttaramaggakkhaṇe
dassanābhisamayo   sammādiṭṭhi   abhiniropanābhisamayo   sammāsaṅkappo
pariggahābhisamayo   sammāvācā   samuṭṭhānābhisamayo  sammākammanto
vodānābhisamayo   sammāājīvo   pariggahābhisamayo  sammāvāyāmo
upaṭṭhānābhisamayo   sammāsati   avikkhepābhisamayo   sammāsamādhi
upaṭṭhānābhisamayo   satisambojjhaṅgo   .pe.   paṭisaṅkhānābhisamayo
upekkhāsambojjhaṅgo   assaddhiye   akampiyābhisamayo   saddhābalaṃ
kosajje   akampiyābhisamayo  viriyabalaṃ  pamāde  akampiyābhisamayo
satibalaṃ   uddhacce   akampiyābhisamayo   samādhibalaṃ   avijjāya
akampiyābhisamayo    paññābalaṃ   adhimokkhābhisamayo   saddhindriyaṃ
paggahābhisamayo    viriyindriyaṃ    upaṭṭhānābhisamayo   satindriyaṃ
avikkhepābhisamayo   samādhindriyaṃ   dassanābhisamayo   paññindriyaṃ
ādhipateyyaṭṭhena   indriyābhisamayo   akampiyaṭṭhena   balābhisamayo
niyyānaṭṭhena   bojjhaṅgābhisamayo   hetaṭṭhena   maggābhisamayo
upaṭṭhānaṭṭhena    satipaṭṭhānābhisamayo    padahanaṭṭhena    1-
@Footnote: 1 Ma. padahaṭṭhena.
Sammappadhānābhisamayo   ijjhanaṭṭhena   iddhipādābhisamayo   tathaṭṭhena
saccābhisamayo   avikkhepaṭṭhena   samathābhisamayo   anupassanaṭṭhena
vipassanābhisamayo  ekarasaṭṭhena  samathavipassanābhisamayo  anativattanaṭṭhena
yuganaddhābhisamayo  1-  saṃvaraṭṭhena  sīlavisuddhi abhisamayo avikkhepaṭṭhena
cittavisuddhi  2-  abhisamayo  dassanaṭṭhena  diṭṭhivisuddhi  abhisamayo
muttaṭṭhena   adhimokkhābhisamayo   paṭivedhaṭṭhena   vijjābhisamayo
pariccāgaṭṭhena  vimutti  abhisamayo  samucchedaṭṭhena  khaye  ñāṇaṃ
abhisamayo  chando  mūlaṭṭhena  abhisamayo  manasikāro  samuṭṭhānaṭṭhena
abhisamayo  phasso  samodhānaṭṭhena  abhisamayo  vedanā samosaraṇaṭṭhena
abhisamayo samādhi pamukhaṭṭhena abhisamayo sati ādhipateyyaṭṭhena abhisamayo
paññā  taduttaraṭṭhena  abhisamayo  vimutti  sāraṭṭhena  abhisamayo
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena abhisamayo.
   [698] Kinnu ettakoyeva abhisamayoti. Na hi sotāpattimaggakkhaṇe
dassanābhisamayo  sammādiṭṭhi  .pe. amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena
abhisamayo.
   {698.1}  Kinnu ettakoyeva abhisamayoti. Na hi sotāpattiphalakkhaṇe
dassanābhisamayo  sammādiṭṭhi  .pe.  paṭippassaddhaṭṭhena  anuppāde
ñāṇaṃ   abhisamayo   chando   mūlaṭṭhena   abhisamayo   .pe.
@Footnote: 1 Sī. yuganandābhisamayo. 2 Ma. visuddhi.
Amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena abhisamayo.
   {698.2} Kinnu ettakoyeva abhisamayoti. Na hi sakadāgāmimaggakkhaṇe
.pe.   sakadāgāmiphalakkhaṇe  anāgāmimaggakkhaṇe  anāgāmiphalakkhaṇe
arahattamaggakkhaṇe      arahattaphalakkhaṇe      dassanābhisamayo
sammādiṭṭhi    abhiniropanābhisamayo    sammāsaṅkappo    .pe.
Paṭippassaddhaṭṭhena   anuppāde   ñāṇaṃ   abhisamayo   chando
mūlaṭṭhena  abhisamayo  .pe.  amatogadhaṃ  nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena
abhisamayo  svāyaṃ  [1]-  atīte kilese pajahati anāgate kilese
pajahati paccuppanne kilese pajahati.
   [699]  Atīte  kilese  pajahatīti  hañci  atīte  kilese
pajahati  tenahi  khīṇaṃ  khepeti  niruddhaṃ  nirodheti  vigataṃ  vigameti
atthaṅgataṃ  atthaṅgameti  atītaṃ  yaṃ  natthi  taṃ  pajahatīti  na atīte
kilese pajahati 2-.
   {699.1}  Anāgate kilese pajahatīti hañci anāgate kilese
pajahati  tenahi  ajātaṃ  pajahati  anibbattaṃ  pajahati anuppannaṃ pajahati
apātubhūtaṃ  pajahati  anāgataṃ  yaṃ  natthi  taṃ  pajahatīti  na anāgate
kilese pajahati 2-.
   {699.2}   Paccuppanne  kilese pajahatīti hañci paccuppanne
kilese  pajahati  tenahi  ratto  rāgaṃ pajahati duṭṭho dosaṃ pajahati
mūḷho  mohaṃ  pajahati  vinibandho  mānaṃ  pajahati  parāmaṭṭho  diṭṭhiṃ
@Footnote: 1 Ma. yvāyaṃ kilese pajahati. 2 Ma. Yu. itisaddo dissati.
Pajahati  vikkhepagato  1-  uddhaccaṃ  pajahati  aniṭṭhaṅgato  vicikicchaṃ
pajahati   thāmagato  anusayaṃ  pajahati  kaṇhasukkadhammā  yuganaddhā
pavattanti 2- taṃsaṅkilesikā 3- maggabhāvanā hotīti 4- na atīte kilese
pajahati anāgate kilese pajahati paccuppanne kilese pajahatīti.
   [700] Hañci na atīte kilese pajahati na anāgate kilese
pajahati  na  paccuppanne  kilese  pajahati tenahi natthi maggabhāvanā
natthi  phalasacchikiriyā  natthi  kilesappahānaṃ  natthi  dhammābhisamayo .
Na  hi  atthi  maggabhāvanā  atthi phalasacchikiriyā atthi kilesappahānaṃ
atthi  dhammābhisamayo yathā kathaṃ viya yathāpi taruṇo rukkho ajātaphalo
tamenaṃ puriso mūle chindeyya ye tassa rukkhassa ajātaphalā ajātāyeva
na  jāyanti  anibbattāyeva  na  nibbattanti  anuppannāyeva  na
uppajjanti apātubhūtāyeva
   {700.1}  na  pātubhavanti evameva uppādo hetu uppādo
paccayo  kilesānaṃ  nibbattiyā  uppāde ādīnavaṃ disvā anuppāde
cittaṃ   pakkhandati   anuppāde   cittassa  pakkhandanattā  ye
uppādapaccayā  kilesā  nibbatteyyuṃ  te  ajātāyeva na jāyanti
anibbattāyeva  na  nibbattanti  anuppannāyeva  na  uppajjanti
apātubhūtāyeva  na  pātubhavanti  evaṃ  hetunirodhā  dukkhanirodho
pavattahetu  nimittahetu  āyuhanahetu  āyuhanā  paccayo  kilesānaṃ
nibbattiyā  āyuhane  ādīnavaṃ  disvā  anāyuhane  cittaṃ pakkhandati
@Footnote: 1 Yu. avikkhepagato. 2 Ma. samameva vattanti. 3 Ma. Yu. saṅkilesikā.
@4 Ma. itisaddo na dissati.
Anāyuhane  cittassa  pakkhandanattā  ye  āyuhanapaccayā  kilesā
nibbatteyyuṃ  te  ajātāyeva  na  jāyanti  anibbattāyeva  na
nibbattanti  anuppannāyeva  na  uppajjanti  apātubhūtāyeva  na
pātubhavanti  evaṃ  hetunirodhā  dukkhanirodho evaṃ atthi maggabhāvanā
atthi    phalasacchikiriyā    atthi    kilesappahānaṃ    atthi
dhammābhisamayoti.
          Abhisamayakathā niṭṭhitā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 601-607. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=31&item=695&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=31&item=695&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=31&item=695&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=31&item=695&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=695              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=7967              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=7967              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :