ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            atītattikaṃ
            pañhāvāro
   [1917]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  paccuppannā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1918] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ ... paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati
ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ paccavekkhanti
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
atītaṃ  cakkhuṃ  aniccato dukkhato anattato vipassanti .pe. domanassaṃ
uppajjati  atītaṃ  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... atīte khandhe aniccato dukkhato anattato
Vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati
ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    ārammaṇapaccayena
paccayo   atītā   khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa    āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1919] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo anāgataṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Anāgate khandhe aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati   anāgatā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1920]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo paccuppannaṃ cakkhuṃ ... kāyaṃ rūpe sadde
gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... paccuppanne khandhe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  ...  dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  paccuppannā  khandhā  iddhividhañāṇassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1921]  Atīto  dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  .pe.  pubbe
suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti atītaṃ cakkhuṃ ... kāyaṃ
rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... atīte khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   [1922] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . ārammaṇādhipati: anāgataṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Anāgate khandhe
garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati.
   [1923] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
paccuppannaṃ  cakkhuṃ  ... vatthuṃ ... paccuppanne khandhe garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati   .   sahajātādhipati:  paccuppannādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1924]  Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  atītā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
paccuppannānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo anulomaṃ gotrabhussa
Anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  maggo
phalassa  phalaṃ  phalassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     phalasamāpattiyā     anantarapaccayena
paccayo.
   [1925] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisaṃ.
   [1926]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
sahajātapaccayena    paccayo    aññamaññapaccayena    paccayo
nissayapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ.
   [1927] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   .pe.   atītaṃ   saddhaṃ   upanissāya   dānaṃ
deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ karoti jhānaṃ .pe. Vipassanaṃ ... Maggaṃ ...
Abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
atītaṃ sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya
dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ
hanati saṅghaṃ bhindati atītā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ
sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ paccuppannāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya
.pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1928] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:     anāgataṃ    cakkhusampadaṃ    patthayamāno
sotasampadaṃ  ...  ghānasampadaṃ  jivhāsampadaṃ  kāyasampadaṃ  vaṇṇasampadaṃ
saddasampadaṃ  gandhasampadaṃ  rasasampadaṃ  ...  phoṭṭhabbasampadaṃ patthayamāno
anāgate khandhe patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Anāgatā cakkhusampadā ... Vaṇṇasampadā ... Phoṭṭhabbasampadā ... Anāgatā
khandhā  paccuppannāya  saddhāya  paññāya  kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1929]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpatissayo  .  pakatūpanissayo:  paccuppannaṃ  utuṃ  upanissāya
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ .pe. paccuppannaṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ
upanissāya  jhānaṃ  uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  paccuppannaṃ
utu  ...  bhojanaṃ  ...  senāsanaṃ paccuppannāya saddhāya paññāya
kāyikassa .pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1930]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati dibbāya sotadhātuyā ... rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
Paccayo   .   vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu   paccuppannānaṃ   khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1931]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  paccuppannā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1932] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  atītā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
paccuppannānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotarabhussa
anulomaṃ   vodānassa   gotrabhu   maggassa  vodānaṃ  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [1933]  Atīto  dhammo  paccuppannassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  atītā  cetanā paccuppannānaṃ vipākānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1934]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  paccuppannā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
paccuppannā  cetanā  samupayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [1935] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa vipākapaccayena
Paccayo   vipāko   paccuppanno   eko   khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  dve
khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [1936]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena  paccayo  jhānapaccayena
paccayo   maggapaccayena   paccayo   sampayuttapaccayena  paccayo
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:   paccuppannā   khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  paccuppannā  khandhā
kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   khandhā   vatthussa
vippayuttapaccayena   paccayo   vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ...
Vatthu  paccuppannānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .
Pacchājātā:  paccuppannā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1937] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa atthipaccayena
paccayo uppannattike atthisadisaṃ.
   [1938]  Atīto  dhammo  paccuppannassa dhammassa natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo.
   [1939] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa avigatapaccayena
Paccayo .pe.
   [1940] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahājāte  aññamaññe  nissaye ekaṃ upanissaye
tīṇi purejāte pacchājāte āsevane ekaṃ kamme dve vipāke āhāre
ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1941] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1942] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1943]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo    purejātapaccayena    paccayo   pacchājātapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1944]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
tīṇi  naanantare  tīṇi  . saṅkhittaṃ . nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi   noatthiyā   dve   nonatthiyā   tīṇi   novigate
tīṇi noavigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1945]  Hetupaccayā  naārammaṇe  ekaṃ  ...  naadhipatiyā
naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye  .  saṅkhittaṃ .
Nasampayutte  navippayutte  nonatthiyā  novigate  ekaṃ  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1946]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... adhipatiyā tīṇi
anantare  samanantare  sahajāte aññamaññe nissaye ekaṃ upanissaye
tīṇi purejāte ekaṃ pacchājāte āsevane ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Kamme
dve  vipāke  ekaṃ  imesu  padesu  ekaṃyeva avigate ekaṃ .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
          Atītattikaṃ aṭṭhārasamaṃ
             niṭṭhitaṃ
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 541-549. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1917&items=30              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=1917&items=30&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1917&items=30              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1917&items=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1917              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :