ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [48] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchā-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato  moho  . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto
Dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke  savitakkasavicāre  khandhe
paṭicca  vitakko  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke
savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe ....
   [49] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ savitakkasavicāraṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca
dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe .... Savitakka-
savicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā  ahetuke  savitakkasavicāre  khandhe paṭicca
vitakko  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe ... .
Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto
ca dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  savitakkasavicāraṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā
vitakko ca ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [50] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
vicāramatto  ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā
ahetukaṃ  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
Vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [51]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vitakkaṃ  paṭicca  savitakkasavicārā
khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vitakkaṃ  paṭicca  savitakkasavicārā khandhā
vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ  vitakkaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka-
avicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [52] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca
savitakkasavicārā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ.
   [53] Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā tayo khandhe paṭicca  eko khandho dve khandhe paṭicca
dve  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ ... āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ...
Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe
Vatthuṃ  paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca
avitakkavicāramatto  dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca vitakko.
   [54] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro
ca  dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca
savitakkasavicārā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [55] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca vitakko  mahābhūte  paṭicca kaṭattārūpaṃ . avitakkaavicāraṃ
dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti
nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā
ca vitakko ca.
   [56] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra-
matto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā ca vitakko ca
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [57] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca  paṭicca tayo khandhā dve khandhe
ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca
Dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  ca vatthuñca paṭicca
vitakko  .  savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā ahetuke savitakka-
savicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [58]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca kaṭattārūpaṃ .  savitakkasavicārañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  ca  avitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāre  khandhe  ca vatthuñca paṭicca vitakko savitakkasavicāre
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ . savitakkasavicārañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto
ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe savitakka-
savicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve
khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca.
   [59]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā
uppajjanti   nahetupaccayā   ahetukapaṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāraṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca
vatthuñca paṭicca  dve  khandhā  vitakko ca savitakkasavicāre khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [60] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vitakkañca  vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkavicāra-
mattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  vitakkañca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vitakkañca  mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [61] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  savitakkasavicārā  khandhā
vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [62]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve
Khandhe  ca  vitakkañca  paṭicca  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  ca  vitakkañca  paṭicca  dve khandhā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vitakkañca  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca
dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetuke  savitakkasavicāre  khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [63]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā  uppajjanti
nahetupaccayā  ahetukaṃ  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca
paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca vitakkañca
paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [64]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe   savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca
vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā  dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca
paṭicca  dve  khandhā  .  savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca   dhammaṃ   paṭicca   avitakkaavicāro   dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetuke  savitakkasavicāre  khandhe  ca
Vitakkañca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe ....
   [65]   Savitakkasavicārañca   avitakkavicāramattañca  avitakka-
avicārañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro
ca   dhammā   uppajjanti   nahetupaccayā   ahetukapaṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  vatthuñca  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ca vitakkañca  vatthuñca paṭicca dve khandhā
savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [66]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā   savitakkasavicāre   khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [67]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā  avitakkavicāramatte  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vitakkaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatte   khandhe   paṭicca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [68]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati   naārammaṇapaccayā   avitakkaavicāre  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicāraṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
Avitakkaavicāre  khandhe  paṭicca kaṭattārūpaṃ vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ
... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca.
   [69] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka-
avicāro  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  savitakkasavicāre
khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [70]  Avitakkaavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkaavicāro   dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā  avitakka-
vicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakka-
vicāramatte  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
vitakkañca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca .pe. Kaṭattārūpaṃ.
   [71]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā savitakkasavicāre
khandhe   ca   vitakkañca   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [72]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā
Savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe kaṭattārūpaṃ.
   [73] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā .pe. Satta.
   [74] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  avitakkavicāramatte khandhe paṭicca avitakka-
vicāramattādhipati  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka-
savicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca
avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā vipāke avitakka-
vicāramatte khandhe paṭicca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {74.1} Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro ca dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka-
savicārā khandhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ
paṭicca  avitakkavicāramatto  ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti
naadhipatipaccayā vipākaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [75]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
Uppajjati   naadhipatipaccayā   avitakkaavicāre   khandhe   paṭicca
avitakkaavicārādhipati  vipākaṃ  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
savitakkasavicārā  khandhā  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca avitakka-
vicāramatto  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vicāraṃ  paṭicca
avitakkavicāramattā  adhipati  vipākaṃ  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāra-
mattā khandhā. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca satta.
   [76]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca .
Saṅkhittaṃ  .  avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  ...  avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vicārañca
paṭicca  avitakkavicāramattā  adhipati  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ
khandhañca vicārañca paṭicca. Saṅkhittaṃ.
   [77]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati   naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā ... Naārammaṇasadisaṃ.
   [78]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro dhammo
uppajjati napurejātapaccayā satta.
   [79] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
Uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  .  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  vitakkaṃ  paṭicca savitakkasavicārā
khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka-
avicāro  dhammo  uppajjati napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāra-
matte  khandhe  paṭicca  vicāro avitakkavicāramatte khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   {79.1} Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ
paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ
paṭicca avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti
napurejātapaccayā arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
vicāro ca paṭisandhikkhaṇe ....
   [80]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  .pe.  avitakkaavicāre  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicāraṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
... . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati
napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā.
Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati
Napurejātapaccayā  arūpe  vicāraṃ  paṭicca  avitakkavicāramattā khandhā
paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ.
   [81] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca satta.
Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ
khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ.
Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāra-
matto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā uppajjanti . Saṅkhittaṃ .
Paṭisandhikkhaṇe  napurejātamūlake  yathā  suddhikaṃ  arūpaṃ  tathā  arūpā
kātabbā. Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā.
   [82] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  naāsevanapaccayā  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca. Saṅkhittaṃ.
   [83]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  naāsevanapaccayā  vipākaṃ  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca. Saṅkhittaṃ.
   [84]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  savitakkasavicāre  khandhe  paṭicca  savitakka-
savicārā cetanā.
   [85] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
Uppajjati  nakammapaccayā  avitakkavicāramatte  khandhe paṭicca avitakka-
vicāramattā cetanā .  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakka-
savicārā cetanā.
   [86]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati nakammapaccayā avitakkaavicāre khandhe paṭicca avitakkaavicārā
cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati nakammapaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā cetanā.
   [87]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati nakammapaccayā avitakkavicāramatte
khandhe ca vicārañca paṭicca avitakkavicāramattā cetanā.
   [88]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  savitakkasavicāre
khandhe ca vitakkañca paṭicca savitakkasavicārā cetanā.
   [89]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro dhammo
uppajjati navipākapaccayā . saṅkhittaṃ . naāhārapaccayā bāhiraṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ .pe. naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ .
Najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  .pe.  bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... (naāsevana-
mūlake  avitakkavicāramattaṃ  vipākena  saha gacchantena napurejātasadisaṃ
kātabbaṃ  .  avitakkavicāramattañca  avitakkavicāramattagacchantena vipāko
dassetabbo) ... Namaggapaccayā nasampayuttapaccayā ....
   [90] ... Navippayuttapaccayā arūpe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā  dve khandhe paṭicca dve khandhā . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca  avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā
arūpe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca  savitakkasavicāro  ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti
navippayuttapaccayā  arūpe savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca  tayo
khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca.
   [91]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā   arūpe  avitakkavicāramattaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
Avitakkavicāramattaṃ   dhammaṃ   paṭicca   savitakkasavicāro   dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe   vitakkaṃ  paṭicca  savitakka-
savicārā  khandhā  .  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakka-
avicāro   dhammo   uppajjati   navippayuttapaccayā   arūpe
avitakkavicāramatte   khandhe  paṭicca  vicāro  .  avitakkavicāra-
mattaṃ   dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro
ca    dhammā    uppajjanti    navippayuttapaccayā   arūpe
Avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  vicāro
ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca.
   [92]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā
khandhā.
   [93]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe
avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā.
   [94]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  dhammo   uppajjati   navippayuttapaccayā  arūpe
savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā.
   [95]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro dhammo
uppajjati nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [96]  Nahetuyā  tettiṃsa  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā
Sattattiṃsa  naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe
satta  naupanissaye  satta  napurejāte  sattattiṃsa  napacchājāte
sattattiṃsa  naāsevane  sattattiṃsa  nakamme  satta  navipāke  vīsa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ najhāne ekaṃ namagge tettiṃsa
nasampayutte   satta   navippayutte  ekādasa  nonatthiyā  satta
novigate satta. Yathā kusalattike paccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [97]  Hetupaccayā  naārammaṇe  satta . saṅkhittaṃ . yathā
kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [98]  Nahetupaccayā  ārammaṇe cuddasa . saṅkhittaṃ . yathā
kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
      Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso kātabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 24-40. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=48&items=51              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=41&item=48&items=51&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=48&items=51              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=48&items=51              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=48              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :