ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 9 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ
            Pañhāvāro
   [233]  Appaṭigho  dhammo  appaṭighassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  appaṭighā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  appaṭighānañca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .
Appaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
appaṭighā  hetū  sappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo   paṭisandhi   .  appaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  ca
appaṭighassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  appaṭighā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  sappaṭighānañca  appaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [234]  Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  cakkhuṃ  ...  phoṭṭhabbe  aniccato  ...  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa     sappaṭighā    khandhā    iddhividhañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {234.1}   Appaṭigho   dhammo   appaṭighassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
Taṃ   paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni   paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa
maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  vatthuṃ  ...  itthindriyaṃ
purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ...
Domanassaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena   appaṭighacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa   appaṭighā   khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [235]  Sappaṭigho  dhammo  appaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: cakkhuṃ ... phoṭṭhabbe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Appaṭigho  dhammo  appaṭighassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ katvā ... pubbe suciṇṇāni ... Jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ katvā paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā
Maggaṃ  garuṃ  katvā ... phalaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  vatthuṃ  ...
Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  appaṭighādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  appaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {235.1}  Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   appaṭighādhipati   sampaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  appaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  ca
appaṭighassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:
appaṭighādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  sappaṭighānañca  appaṭighānañca
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [236]  Appaṭigho  dhammo appaṭighassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimā purimā appaṭighā khandhā ... .pe. phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [237]  Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:.
   [238]  Sampaṭigho  dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  nava  . aññamaññapaccayena paccayo: cha . nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [239]  Sampaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  utuṃ  ...  senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  utu  senāsanaṃ  saddhāya  .pe.  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena  paccayo  .  appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti .pe. diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ
dukkhaṃ ... bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā
.pe.  bhojanaṃ  saddhāya  .pe.  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   [240]  Sampaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  phoṭṭhabbe aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo   .   vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  . appaṭigho
dhammo appaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  vatthuṃ  ...  itthindriyaṃ
Purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  appaṭighānaṃ khandhānaṃ
purejātapaccayena  paccayo  .  sappaṭigho  ca  appaṭigho ca dhammā
appaṭighassa  dhammassa  purejātapaccacena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  cakkhāyatanañca  vatthu  ca  phoṭṭhabbāyatanañca
vatthu ca appaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [241] Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:   pacchājātā   appaṭighā   khandhā   purejātassa
imassa  appaṭighassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  .
Pacchājātā  appaṭighā  khandhā  purejātassa  imassa  sappaṭighassa
kāyassa  pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā appaṭighā khandhā
purejātassa  imassa  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo. Dvinnampi mūlā kātabbā.
   [242]  Appaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  appaṭighā  khandhā ... vodānaṃ maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [243]  Appaṭigho  dhammo  appaṭighassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: appaṭighā cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  appaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: appaṭighā cetanā vipākānaṃ
Khandhānaṃ  appaṭighānañca  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Appaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā . sahajātā: appaṭighā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   sappaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  appaṭighā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
sappaṭighānañca  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  appaṭigho
dhammo  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajātā nānākhaṇikā .pe.
   [244]  Appaṭigho  dhammo  appaṭighassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: vipāko appaṭigho ... Tīṇi.
   [245]  Appaṭigho  dhammo appaṭighassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  appaṭighā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ appaṭighānañca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  appaṭighassa  kāyassa  āhārapaccayena
paccayo  .  avasesā  dvepi pañhā kātabbā paṭisandhi kabaḷiṃkāro
āhāro dvīsupi kātabbo agge.
   [246]  Sappaṭigho  dhammo appaṭighassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyindriyaṃ  kāyaviññāṇassa
indriyapaccayena   paccayo  .  appaṭigho  dhammo  appaṭighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  tīṇi  tīsupi  jīvitindriyaṃ agge
Kātabbaṃ  .  sappaṭigho  ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa
indriyapaccayena paccayo: cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ     indriyapaccayena    paccayo    kāyindriyañca
kāyaviññāṇañca   kāyaviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ   indriyapaccayena
paccayo.
   [247]  Jhānapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggapaccayena
paccayo: tīṇi. Sampayuttapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [248]  Sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   purejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  appaṭigho  dhammo
appaṭighassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:   sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  appaṭighā  khandhā appaṭighānaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
khandhā   vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: vatthu appaṭighānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  appaṭighā  khandhā
purejātassa   imassa   appaṭighassa   kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   {248.1} Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  appaṭighā  khandhā
sappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
Paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā: appaṭighā khandhā purejātassa imassa
sappaṭighassa  kāyassa  vippayuttapaccayena  paccayo . appaṭigho dhammo
sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  appaṭighā khandhā sappaṭighānañca
appaṭighānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  ...  .  pacchājātā: appaṭighā khandhā purejātassa
imassa  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [249]  Sappaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisā  paṭhamapañhā  .  sappaṭigho  dhammo
appaṭighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajātā:   sappaṭighā   mahābhūtā  āpodhātuyā  atthipaccayena
paccayo  sappaṭighā  mahābhūtā  appaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  phoṭṭhabbāyatanaṃ
itthindriyassa   kabaḷiṃkārassa  āhārassa  atthipaccayena  paccayo
bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ .... Purejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  phoṭṭhabbe aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena
Paccayo.
   {249.1}  Sappaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dvinnaṃ
mahābhūtānaṃ  āpodhātuyā  ca atthipaccayena paccayo paṭiccasadisaṃ yāva
asaññasattā  .  appaṭigho  dhammo appaṭighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto:
appaṭigho  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  ...  yāva  asaññasattā .
Purejātaṃ: vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ...
Kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati vatthu appaṭighānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: appaṭighā khandhā
purejātassa  imassa  appaṭighassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  appaṭighassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  appaṭighānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
   {249.2}  Appaṭigho  dhammo sappaṭighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:
appaṭighā  khandhā  sappaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe āpodhātu sappaṭighānaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena
paccayo   āpodhātu   sappaṭighānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  āpodhātu
cakkhāyatanassa  phoṭṭhabbāyatanassa  atthipaccayena  paccayo bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  utusamuṭṭhānaṃ  asaññasattānaṃ  ...  . pacchājātā:
Appaṭighā khandhā purejātassa imassa sappaṭighassa kāyassa atthipaccayena
paccayo   kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  sappaṭighassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  sappaṭighānaṃ  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {249.3}  Appaṭigho  dhammo  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  appaṭigho  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  sappaṭighānañca  appaṭighānañca  ...  paṭiccasadisaṃ  yāva
asaññasattā  .  pacchājātā:  appaṭighā khandhā purejātassa imassa
sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  sappaṭighassa ca appaṭighassa ca kāyassa
atthipaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  sappaṭighānañca  appaṭighānañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {249.4}  Sappaṭigho  ca  appaṭigho  ca  dhammā  sappaṭighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ  yāva asaññasattā .
Sappaṭigho  ca  appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: appaṭighā khandhā ca mahābhūtā
ca  appaṭighānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  ...  paṭiccasadisaṃ  yāva
asaññasattā  .  sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho ca
cakkhāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ ... Dve khandhā ... Kāyaviññāṇasahagato
eko khandho ca kāyāyatanañca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
Dve khandhā ... . sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā sappaṭighassa ca
appaṭighassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ.
   [250]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve  adhipatiyā cattāri
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  nava  aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  dve  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  ekaṃ  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  āhāre
tīṇi  indriye  pañca  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte
ekaṃ  vippayutte  cattāri  atthiyā  nava  natthiyā  ekaṃ  vigate
ekaṃ avigate nava. Ekaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [251]  Sappaṭigho  dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  .  sappaṭigho dhammo appaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  .  sappaṭigho  dhammo
sappaṭighassa  ca  appaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo: .
Appaṭigho   dhammo   appaṭighassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:    āhārapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:.
   {251.1} Appaṭigho dhammo sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena
Paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  . appaṭigho
dhammo  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  . sappaṭigho
ca  appaṭigho  ca  dhammā  sappaṭighassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo:  .  sappaṭigho ca appaṭigho ca dhammā appaṭighassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: . sappaṭigho
ca  appaṭigho  ca  dhammā  sappaṭighassa  ca  appaṭighassa ca dhammassa
sahajātapaccayena paccayo:.
   [252] Nahetuyā nava. Saṅkhittaṃ. Naanantare nava nasamanantare nava
nasahajāte  cattāri  naaññamaññe nava nanissaye cattāri naupanissaye
nava napurejāte nava . saṅkhittaṃ . nasampayutte nava navippayutte nava
noatthiyā cattāri nonatthiyā nava novigate nava noavigate cattāri.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [253] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi saṅkhittaṃ ... naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
saṅkhittaṃ  ...  nasampayutte  tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [254] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Adhipatiyā cattāri.
Anulomamātikā gaṇetabbā. ... Avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sappaṭighadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 129-141. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=233&items=22              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=42&item=233&items=22&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=42&item=233&items=22              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=42&item=233&items=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=233              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :